آموزش زبان انگلیسی

آموختن انگلیسی

سلام دوستان عزیز عید مبارک

+ نوشته شده در  2011/8/29ساعت 16:34 PM  توسط عبدالعلی  | 

 

Applied Factor Analysis in the Natural Sciences, by:R A. Reyment & K. G. Joreskog, CAMBRIDGE, 383 pages, 7.689 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Business & Finance

 

Business, Economics and Finance with MATLAB, GIS and Simulation Models, by: P.L. Anderson, CHAPMAN & HALL/CRC, 457 pages, 4.016 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Mathematics for Business, Science and Technology with MATLAB and Excel Computations, 3rd ed., by: S.T. Karris, Orchard Publications, 628 pages, 3.079 M.B. rar

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Numerical Methods in Finance; A MATLAB-Based Introduction,  by: P.Brandimarte, WILEY, 429 pages, 14.504 M.B. rar

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Mathematical Techniques in Finance, by: A. Cerny,Princeton University Press, 413 pages, 2.502M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Applied Computational Economics and Finance,By: M.J. Miranda & P.L. Fackler, ohio University, 521 pages, 3.713 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

An Introduction to Financial Option Valuation, by:D.J. Higham,CAMBRIDGE,297pages, 1.964 M.B., pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Applied Multivariate Statistical Analysis, by: W. hardle & L. Simar, 2nd ed. Springer, 455 pages, 8.951 M.B. rar

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Measuring Market Risk, by: K. Dowd, Wiley & Sons, 412 pages, 3.256 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Strategic Asset Allocation in Fixed-Icome Markets (A MATLAB-Based User's Guide), by: Ken Nyholm, WILEY, 187 pages, 1.299 M.B. rar

Download

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Recursive Models of Dynamic Linear Economies, by: L. Hansen & T.J. Sargent, 530 pages, 2.472M.B. pdf

Download

-------------------------------------------------------------------------------------------

Financial Toolbox for use with MATLAB , The MathWorks.INC, 403 pages, 2.142 M.b. pdf

Download

--------------------------------------------------------------------------------------------

Environment

 

Environmental Modeling using MATLAB , by: E. Holzbecher, Springer, 393 pages, 12.115 M.B. rar

Download
+ نوشته شده در  2011/8/26ساعت 15:57 PM  توسط عبدالعلی  | 

 

Modeling of Curves and Surfaces with MATLAB, by: V. Rovenski, 469 pages, 5.145M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Advanced Engineering Mathematics, by: D.G. Duffy, CRC, 646 pages, 16.048 M.B. rar

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

BioSciences

Mathematical, Biology; An Introduction with Maple and Matlab, 2nd ed, by: R.W. Shonkwiler & J. Herod, Springer, 564 pages, 9.191 M.B. rar

Download

---------------------------------------------------------------------------------------

Circuits, Signals and Systems for Bioengineers: An MATLAB Based Introduction, by: J.L. Semmlow, ELSEVIER, 461 pages, 2.758 M.B. rar

Download

--------------------------------------------------------------------------------------

Biological Signal Analysis, by: R. Palaniappan, BookBoon press, 137 pages, 4.138 M.B. pdf

Download

-------------------------------------------------------------------------------------

AUDIO Processing

 

AUDIO Signal Processing and Coding, by: A. Spanias, WILY, 486 pages, 3.178 M.B. pdf

Download 

-------------------------------------------------------------------------------------------

DAFX- Digital Audio Effects, U. Zolzer, WILEY, 555 pages, 25.015 M.B. pdf

Download

-------------------------------------------------------------------------------------------

Applied Speech and Audio processing (with MATLAB examples), by: I. McLoughlin, CAMBRIDGE, 218 pages, 2.724 M.B. pdf

Download

-------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction to Sound Processing, by: D.Rochesso, Uni di Verona, 244 pages, 3.467 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Earth Sciences

Matlab Recipes for Earth Sciences,by: M.H.Trauth, 2nd edition, Springer, 285 pages,6.42 MB

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

MATLAB Recipes for Earth Sciences ,by: M. H. Trauth, Springer, 240 pages,4.476 MB.pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Modeling Methods for Marine Science, by: D.M. Glover, W.J. Jenkins, S.C. Doney, Woods Hole Oceanographic Institution, 457 pages, 4.448 MB. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Introduction to The Modelling of Marine Ecosystems, By: W. Fennel & T. Neumann, ELSEVIER, 308 pages, 16.563 M.B. pdf

Download
+ نوشته شده در  2011/8/26ساعت 15:56 PM  توسط عبدالعلی  | 

Computational Statistics Handbook with MATLAB + (m-files), by: W.L. Martinez, CHAPMAN & HALL/CRC, 585 pages, 4.127 M.B. rar

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Solving ODEs with MATLAB + Instruction's Manual + m-files, by: L.F. Shampine, CAMBRIDGE,  273pages, 1.977 M.B. rar, "ODE=Ordinary Differential Equation"a

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

A Compendium of Partial Differential Equation Models; Method of Lines Analysis with Matlab, by: W.E. Schiesser & G.W. Griffits, CAMBRIDGE press, 491 pages, 6.559 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Differential Equations (linear,nonlinear, ordinary, partial), by: A.C.King & J.Billingham, CAMBRIDGE press, 4.708 M.B. rar

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Applied Statistics using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, by: J.P. Marques, Springer, 520pages, 7.143 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Functional Data Analysis with R and MATLAB, by: J.O. Ramsay, Springer, 213 pages, 4.586 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

CRC. Exploratory Data Analysis with MATLAB, by: Martinez, CHAPMAN & HALL/CRC, 363 pages, 7.945 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

CRC. Ordinary and Partial Differential Equation Routines in C,C++,Fortran,Java,Maple and MATLAB, by: H.J. Lee & W.E. Schiesser,CHAPMAN & HALL/CRC, 515 pages, 1.826 M.B. pdf

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordinary Differential Equations using MATLAB, by: D. Arnold & J. Polkinghorne, 3rd ed., Premtic Hall, 237 pages, 1.562 M.B. rar

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

A MATLAB Companion for Multivariable Calculus, by: Jeffery. Cooper, Academic press, 311 pages, 6.049 M.B. pdf (it is also useful for physics students)m

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Complex Variables: A Physical Approach, with Applications and MatLab Tutorials, by S. G. Krantz, 437 pages, 2.636 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

An Introduction to pattern recognition: A MATLAB approach, by: S. Theodoridis & K. Koutroumbas, Academic press, 216 pages, 3.429 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

The Structural Representation of Proximity Matrices with MATLAB, by: M.T. Wells, Siam press, 231 pages, 7.944 M.B. rar

Download

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Intuitive Probability and Random Processins Using MATLAB, by: S.M. Kay, Springer, 835 pages, 51.988 M.B. rar

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Simulation and the Monte Carlo Method, 2nd ed., by:R.Y. Rubinstein & D.P. Kroese, Wiley,377 pages, 14.43 M.B. rar

Download

+ نوشته شده در  2011/8/26ساعت 15:54 PM  توسط عبدالعلی  | 

Function Summary in Image Processing, 13 pages, 103 K.B. pdf

Download

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chemical Engineering 

Introduction to Chemical Engineering Computing, by:B.A. Finlayson, Wiley, 352 pages, 6.164M.B. pdf.

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Numerical Methods for Chemical Engineering Applications in MATLAB, by: K. J. Beers, CAMBRIDGE , 488 pages, 4.1 M.B. pdf

Download

-------------------------------------------------------------------------------------------

Process Control (A First Course with MATLAB),by:Pao.C.Chau, CAMBRIDGE, 330 pages, 2.264 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chemical Engineering Problem Solving, by: Kip.D. Hauch, Uni of Washangton, 25 pages, 198 K.B. pdf

Download

-------------------------------------------------------------------------------------

Graphics

Graphics and GUIs with MATLAB, by: P. Marchand, 3rd edition, Chapman & Hall CRC, 523 pages, 8.70 M.B. RAR 

Download

-----------------------------------------------------------------------------------

Creating Graphical User Interfaces, MathWorks, 743 pages, 4.36 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------

Getting Started Guide, MathWorks, 280 pages, 2.32 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------

Physics

Physical Modeling in MATLAB , by: A.B. Downey, 157 pages, 0.741 M.B. pdf

Download

---------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentals of Electromagnetics with MATLAB, by: K.E. Lonngern & S.V. Savov, SciTECH publisher, 699 pages, 10.248 M.B. pdf

  Download

---------------------------------------------------------------------------------------

Computational Electromagnetics, by : A. Bondeson & T Rylander, Springer, 231 pages, 3.809 M.B. pdf

Download

---------------------------------------------------------------------------------------

Applied Quantum Mechanics + m-files, by: A.F.J. Levi, 2nd ed, CAMBRIDGE, 576 pages,3.336  M.B., rar

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

Engineering Optics with MATLAB, by:T.Poon & T.Kim, World Scientific, 260 pages,8.48 M.B. pdf

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

Optical Scanning Holography with MATLAB, by:T.Poon, Springer, 157 pages, 8.134 M.B. pdf

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

Optics (Learnings by Computing, with Examples using Mathcad, Matlab, Mathematica and Maple) 2nd ed., K.D. Moller, Springer, 459 pages, 11.072 M.B.pdf

Download

----------------------------------------------------------------------------------------

Physics of Semiconductor devices, by: J.P. Colinge, Academic Publishers, 451 pages,19.421 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Numerical Simulation of Optical Wave Propagation with examples in MATLAB, by: J. D. Schmidt, SPIE press, 201 pages, 2.137 M.B. pdf

Download

------------------------------------------------------------------------------------------

Complex Variables; A Physical Approach with Applications and MATLAB Tutorials,  by: S. G. Krants, 437 pages, 2.636 M.B. pdf

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mathematics & Statistics

 

Mathematical explorations with MATLAB, K.Chen, CAMBRIDGE, 321 pages, 2.527 M.B. pdf

Download
+ نوشته شده در  2011/8/26ساعت 15:52 PM  توسط عبدالعلی  | 

جمله

جمله (sentence)

جمله: فرمول عمومی جمله در زبان انگليسی به ترتيب زير است:

 

قيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل + فاعل

 

فاعل (subject)

كننده كار را فاعل می گويند.فاعل می تواند به صورت ضمير يا اسم به كار رود؛ مثل "علی آمد" كه می توانيم بنويسيم "او آمد". او ضمير فاعلی است.

ضماير فاعلی عبارتند از:

 

                             ما                 we                            من                          I         

                            شما              you                           تو                              you

                            آنها              they                             او(مذكر)                      he

                                                                                او(مونث)                     she

                                                                                آن(اشياء و حيوانات)  it      

 

فعل (verb)

فعل كلمه ای است كه انجام عمل يا داشتن حالتی را بيان می دارد.برای تبديل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به كار می رود. معادل با آن در زبان انگليسی to به كار می رود.

ديدن To see =

خوردن to eat =

 

مفعول (object)

مفعول كسي يا چيزي است كه فاعل بر روی آن كاری را انجام می دهد.

I see my brother once in a week.

I bought this car last year.

 

 

قيد مكان (adverb of place)

محل انجام گرفتن فعل را قيد مكان گويند.

I go there.

I am at home.

She is in the class.

 

قيد زمان (adverb of time)

زمان انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند.

I go to school every day.

I exercise on odd days.

I go to school on even days.

I visit him every other day.

+ نوشته شده در  2011/8/26ساعت 9:49 AM  توسط عبدالعلی  | 

+ نوشته شده در  2011/8/25ساعت 16:39 PM  توسط عبدالعلی  | 

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_7_pashto پشتو 718.12 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1186
dari_g_7_english انګليسى 1.77 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1172
dari_g_7_history تاريخ 758.37 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1242
dari_g_7_hadis حديث شريف 319.74 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1164
dari_g_7_chimistry کيميا 1.76 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1421
dari_g_7_ethic اخلاق 333.79 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1001
dari_g_7_dari دري 603.26 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1396
dari_g_7_arabic عربئ 895.36 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 945
dari_g_7_physic فزيک 3.62 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1448
dari_g_7_biology بيولوژي 3.86 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1305
dari_g_7_geography جغرافيه 2.1 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1106
dari_g_7_talim_dini تعليم و تربيه اسلامي 367.5 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1084
dari_g_7_math رياضي 5.16 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1429
dari_g_7_geometry هندسه 3.75 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود
+ نوشته شده در  2011/8/25ساعت 14:17 PM  توسط عبدالعلی  | 

فرمت فایل : PDF | نویسنده : سعید عنایت پور |  تعداد صفحات : ۱۸۵ | حجم : ۹۴۶ KB

دوستان عزیز کتاب تصحیح شد.کتاب قبلی شامل ۲۹ صفحه بود ولی این کتاب شامل ۱۸۵ صفحه می باشد..نظر بدهید................................................................................

+ نوشته شده در  2011/8/25ساعت 14:6 PM  توسط عبدالعلی  | 

The following is a list of verbs and prepositions which commonly appear together.

accuse (someone) of ([doing] something)
add (something) to (something else)
admire (someone) for ([doing] something)
agree on (topic)
agree with (someone)
apologize to (someone) for ([doing] something)
apply to (a place) for (something)
approve of (something)
argue with (someone) about (topic)
arrive at (a building, room, site, event)
arrive in (a city, country)
ask (someone) about (someone/topic)
ask (someone) for (something)

believe in (something)
belong to (someone)
blame (someone) for ([doing] something)
borrow (something) from (someone)

care about (someone/something/topic)
comment on (topic)
compare (something) to/with (something else)
complain to (someone) about (something)
concentrate on ([doing] something)
congratulate (someone) for/on ([doing] something)
consist of (some things)
consent to ([doing] something)
contribute to (something)
count on (someone) to (do something)
cover (something) with (something else)

decide on (topic)
depend on (someone) for (something)
discuss (something) with (someone)
distinguish (something) from (something else)
dream about/of (someone/something)

escape from (somewhere)
explain (topic) to (someone)
excuse (someone) for ([doing] something)

forgive (someone for ([doing] something)

get rid of (something)
graduate from (a place)

happen to (someone)
help (someone) with (something)
hide (something) from (someone)

insist (up)on (something)
introduce (someone) to (someone else)
invite (someone) to (an event)

keep (something) for (someone)

matter to (someone)

object to (something)

participate in (something)
pay (price) for (something)
pray for (someone/something)
prefer (something) to (something else)
prevent (someone) from ([doing] something)
prohibit (someone) from ([doing] something)
protect (someone) from (something)
provide (someone) with (something)

recover from (something)
rely (up)on (someone/something)
remind (someone) of (something)
rescue (someone) from (something)
respond to (someone/something)

save (someone) from (something)
search for (something)
separate (something) from (something else)
scold (someone) for ([doing] something)
smile at (someone) for ([doing] something)
speak to/with (someone) about (topic) /br>stare at (something/someone)
stop (someone) from ([doing] something)
subscribe to (something)
substitute (something) for (something else/someone)
subtract (something) from (something else)
succeed in ([doing] something)
suffer from (something)

take advantage of (someone/something/ situation)
take care of (something/someone)
talk to/with (someone) about (topic)
thank (someone) for ([doing] something)
travel to (somewhere)

vote for (someone)
vouch for (someone)

wait for (someone/something)
wish for (something)
work for (company/something/someone)

 

+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:34 PM  توسط عبدالعلی  | 

The expression used to is commonly used when talking about past habits. It means "something was true in the past, but it is not anymore." For example,
  I used to live in Toronto, but I don’t anymore. Now I live in Vancouver.

  I used to ride a bicycle to school, but I don’t anymore. Now I drive a car.

  I used to be married, but I’m not anymore. Now I’m divorced.

+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:32 PM  توسط عبدالعلی  | 

Too and Enough are used with adjectives and indicate degree. Too means more than necessary, and it precedes the adjective. Enough means sufficient and usually follows the adjective.
  He is too old to ride the Merry-Go-Round.
  She has too much money.
  Tony was tall enough to play on the basketball team.
  They were smart enough to pass the test.
  (NOT: enough tall)
  (NOT: enough smart)
Enough can also be used with nouns. In such cases, enough usually precedes the word it modifies.
  I have enough money for the CD player.
  I don’t have enough (money) for the computer.
  There aren’t enough people to make a team.
In some cases, enough can stand alone.
  I have had enough of this nonsense.
  Enough is enough!
Common problems include using very in place of too or enough.
  She is very young to drink alcohol.
  She is too young to drink alcohol.

  He is not very tough to play football.
  He is not tough enough to play football.

  (Wrong)
  (Correct)

  (Wrong)
  (Correct)

+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:29 PM  توسط عبدالعلی  | 

Demonstratives are used to point out a particular item. They are as follows:

This (indicates something close to the speaker)
That (indicates something away from the speaker)

These (indicates some things close to the speaker)
Those (indicates some things away from the speaker)

Example:

A: What is this? (pointing to something held in the speaker’s hand or near the speaker)

B: A pencil.

A: What is that? (pointing to something at a distance from the speaker)

B: A tree.

Remember that demonstratives are used in reference to the speaker. (What is near
“you” may not be near “me” and vice versa.)

  A: What’s that you’re holding?
  B: This is an egg. Here, catch!
  A: Oops.
  B: That’s a mess.

  A: What are these (holding up a pair of slippers)
  B: Those are slippers.

Be sure to use this/that with singular and non-count nouns and these/those with
count nouns.

  This orange is sour. These oranges are sweet.
  That truck is full. Those trucks are empty.
  This milk is fresh.
Sometimes demonstratives can be used as pronouns (to refer to a particular noun.)
  Give me that! Whose are these?
  Give me that (spoon). Whose are these (socks)?
This and that can also be used with one. However, these and those are more
commonly used alone.
  I want this one. I want these. (not these ones)
  I’ll take that one. I’ll take those.
On the telephone, this and that are used differently in British and American English to
identify callers.

Example:

  Receiver: Hello.
  Caller: I was wondering if you would be interested in buying . . .
  Receiver: Who is this? (American)

  Who is that? (British)

  (Both expressions are used to ask the caller to identify himself/herself.)
  Caller: This is Mr. Fuller from the Acme Brush Company.

  (Same for both British and American English)
  Caller: Hi Jack. Long time no see!
  Receiver: Is this Bob? What a surprise! (American)

  Is that Bob? What a surprise! (British
+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:28 PM  توسط عبدالعلی  | 

There is/There are is a common phrase in English, used to indicate that something “exists” or is in a certain location. The main subject follows the verb when there is/are is used.
  There is an apple on the table.

  There are some apples on the table.

Other forms of “be” can also be used with there is/there are.
  There will be a party at Bill’s house on Saturday.

  There were four witnesses at the crime scene.

  There have been two robberies in the last five months.

Contractions are possible, but they are mostly used informally in speech.
  There’s a fly in my soup.

  There’re plenty of oranges left.

  There’ll be a lot of people in attendance.

There’s is by far the most common contraction, and it is sometimes used inadvertently with plural subjects by native speakers.
  There’s ten people outside!
Common mistakes

Since the expression there is/are usually has no equivalent in other languages, students sometimes use have instead.

  Have a lot of food on the table.
  It has a lot of food on the table.
  There have a lot of food on the table.
  There is a lot of food on the table.
  (Incorrect)
  (Incorrect)
  (Incorrect)
  (Correct)
+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:27 PM  توسط عبدالعلی  | 

Are you from Canada?

Is he a doctor?

Is this free?

Do you like apples?

Does she live in New Orleans?

 

Is she going to the dance?

Are they flying home?

Are you coming to the party?

Yes, I am.

No, he isn't.

Yes, it is.

Yes, I do.

No, she doesn't


Yes, she is.

No, they’re taking the bus.

No, I have other plans.

 

شما اهل کانادا هستید ؟

آیا او یک دکتر است ؟

این مجانی است ؟

شما سیب دوست دارید ؟

آیا او در نیو اورلین زندگی می کند ؟

 

او می خواهد برقصد ؟

آنها به وطن پرواز می کنند ؟

آیا شما به مهمانی می آیید ؟

بله ، هستم.

نه ، او دکتر نیست.

بله ، مجانی است.

بله ، دوست دارم.

نه ، آنجا زندگی نمی کند.

 

بله ، او قصدش را دارد.

نه ، آنها با اتوبوس می روند.

نه ، من برنامه های دیگری دارم.

 

What do you do (as an occupation)?

What do you do on the weekends?

Where are you from?

Where do you live?

I’m a computer programmer.

I usually stay home and watch television.

I’m from Ontario, California.

I live in Arizona.

I live at the Chateau Apartments.کار شما ( به عنوان یک شغل ) چیست ؟

در تعطیلات آخر هفته چکار می کنید ؟

شما اهل کجا هستید ؟

(شما) کجا زندگی می کنید ؟

من یک برنامه نویس کامیوتر هستم.

من معمولا منزل می مانم و تلویزین تماشا می کنم.

من اهل آنتاریوی کالیفرنیا هستم.

من در آریزونا زندگی می کنم.

من در آپارتمانهای چاتو زندگی می کنم.

 

How do you say that in English?

How do you spell your name?

How do you know Mr. Amos?

I don’t know.

S-I-M-O-N.

He’s my teacher.

 

در انگلیسی چطور آن را می گویید ؟

اسمتان را چطور هجی می کنید ؟

آقای آموز را چطوری ( از کجا ) می شناسید ؟

من نمی دانم.

S-I-M-O-N

او معلم من است.

+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:26 PM  توسط عبدالعلی  | 

Introduction

معرفی کردن

  (Good morning, afternoon, evening)

  I’m happy to be here.

  I’m glad to have this opportunity to . . .

  Today, I’d like to talk (to you) about . . .

  My topic today is . . .

  The focus of my remarks is . . .

  I’d like to share some thoughts on (topic)

  ( صبح ، بعد از ظهر ، عصر بخیر )

  خوشحالم که اینجا هستم.

  من خوشحالم این فرصت را دارم که ...

  امروز من می خواهم ( با شما ) درباره ... صحبت کنم.

  عنوان مطلب امروز ، ... است.

  محور تذکرات من ... هست.

  من مایلم کمی افکارمان را روی ( عنوان ) سهیم شویم.

Main points

نکات اصلی

  Let me start by . . .

  First, let me tell you about . . .

  I’ve divided my topic into (three) parts: (They are . . .)

  اجازه بدهید من با ... شروع کنم.

  اول ، اجازه بدهید من به شما درباره ... بگویم.

  من عناوینم را به (سه) بخش تقسیم کرده ام : ( آنها ... هستند. )

Giving examples

مثال زدن

  For instance,

  Let me illustrate,

  To illustrate,

  برای مثال

  اجازه بدهید من ( با شکل ) ... نمایش دهم.

  برای نشان دادن ،

Conclusion

نتیجه گیری

  In conclusion,

  To conclude,

  To summarize,

  To sum up,

  در نتیجه ،

  برای نتیجه رفتن ،

  برای خلاصه کردن ،

  برای جمع بندی ،

+ نوشته شده در  2011/8/24ساعت 12:24 PM  توسط عبدالعلی  | 

1. Where are the pencils?

2. How much is this mirror?

3. How much does this cost?

4. How much are these?

5. Do you have any t-shirts?

6. That comes to $26.59.

7. That will be $17.48.

They’re on the second shelf.

It’s $19.95.

That one is $5.00.

They’re $4.00 each.

What size? Medium or Large?


Here’s $30.00.

Here’s $17.50. Keep the change.

Okay, thanks.

Okay. I’ll take it.

How about this one?

That’s too expensive.

Large.

Your change is $3.41

Thanks.

 

1. مداد ها کجا هستند ؟

2. این آینه چند است ؟

3. اسن چند است ؟

4. اینها چندند ؟

5. تی شرت دارید ؟

6. اون 26 دلار و 59 سنت میشه.

7. That will be $17.48.

در قفسه سوم هستند.

نوزده دلار و نود و پنج سنت.

اون یکی 5 دلار است.

اینها 4 دلار هستند.

چه سایزی ؟ متوسط یا بزرگ ؟

بفرمائید این 30 دلارست.

Here’s $17.50. Keep the change.

باشه ، متشکرم.

خوبه ، می گیرمش.

این یکی چطور ؟

خیلی گران است.

بزرگ.

مابقی پولتان 3 دلار و 41 سنت است.

متشکرم.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 17:3 PM  توسط عبدالعلی  | 

Talking about Occupations

موقعیت : صحبت کردن در مورد مشاغل

A: What do you do for a living?
A: What is your occupation?

B: I’m a____(mechanic)___________.

A: A____(mechanic)_____________? That must be a lot of work.

B: It is. Every day I ___(fix)_____ ___(cars)______.

A: How interesting. How many___(cars)_____ do you __(fix)____?

B: I ___(fix)_____ about __(8)____ __(cars)____ every day.

 

A: برای امرار معاش چه کار می کنید ؟
A: شغل شما چیست ؟

B: من یک _____(مکانیک)_______ هستم.

A: یک____(مکانیک)_____؟ باید کار زیادی باشد.

B: همینطور است. هر روز من _____(اتومبیلها را)_____ _____(تعمیر می کنم)______.

A: جالب است. شما چند _______(اتومبیل)______ _____(تعمیر میکنید)______.

B: من در حدود _____(8)_____ _____(اتومبیل)______ در روز _____(تعمیر میکنم)______.Match the occupation with the daily activity.

فعالیت های روزانه را با مشاغل تطبیق دهید.

   Occupation

    

  1. Mechanic
  2. Teacher
  3. Dentist
  4. Doctor/Nurse
  5. Journalist
  6. Fisherman
  7. Gardener
  8. Chef/Cook
  9. Fire fighter
  10. Photographer

   Activity

  1. catch fish
  2. take pictures
  3. fix cars
  4. cook meals
  5. pull teeth
  6. plant flowers
  7. put out fires
  8. take care of patients
  9. teach classes
  10. write news stories
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 17:1 PM  توسط عبدالعلی  | 

When you enter the store/start a conversation with the clerk:

وقتی شما وارد فروشگاه می شوید / مکالمه با فروشنده را اینطور شروع کنید :

  What a clerk might say:

  May I help you?

  Can I help you?

  Can I help you find something?

  What can I do for you?

  What a customer might say:

  Excuse me. Do you work here?

  Can I ask you something?

 

آنچه فروشنده ممکن است بگوید :

ممکن است کمکتان کنم ؟

می توانم کمکتان کنم ؟

می توانم کمکتان کنم چیزی پیدا کنید ؟

چه کاری می توانم برای شما انجام دهم ؟

آنچه مشتری ممکن است بگوید :

ببخشید ( مرا ببخشید ). شما اینجا کار می کنید ؟

می توانم از شما چیزی بپرسم ؟ ( سئوالی بکنم ؟ )

What a customer might respond:

آنچه یک مشتری ممکن است پاسخ دهد :

  Yes. I’m looking for ________________.

  Do you have any ___________ (s)?

  Can you tell me where the ___________is/are?

  بله. من دارم دنبال ________ می گردم.

  شما _________ دارید ؟

  می توانید به من بگویید ___________ کجاست / کجا هستند ؟

When you check out/leave the store:

در هنگام تسویه حساب / ترک کردن فروشگاه :

Clerk:

فروشنده:

  Did you find everything you needed?

  Did you find what you were looking for?

  Did you find everything okay?

  Will that be all (for today)?

  Is that everything?

  (Will there be) anything else?

  چیزی که می خواستید پیدا کردید ؟

  چیزی که دنبالش می گشتید پیدا کردید ؟

  همه چیز خوب بود ؟

  ( برای امروز ) همین است ؟ ( برای امروز ) کافی خواهد بود ؟

  همه اش همین است ؟

  هیچ چیز دیگری ( نیاز دارید ؟ ) - چیز دیگری ( لازم خواهید داشت ؟ )

Customer:

مشتری:

  That’s all for today.

  That’s it. Thanks.

  برای امروز کافی است.

  همینه. متشکرم.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 17:0 PM  توسط عبدالعلی  | 

My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. At nine o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our Space Shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost; there are no survivors.

On board was a crew of seven: Colonel Rick Husband; Lt. Colonel Michael Anderson; Commander Laurel Clark; Captain David Brown; Commander William McCool; Dr. Kalpana Chawla; and Ilan Ramon, a Colonel in the Israeli Air Force. These men and women assumed great risk in the service to all humanity.In an age when space flight has come to seem almost routine, it is easy to overlook the dangers of travel by rocket, and the difficulties of navigating the fierce outer atmosphere of the Earth. These astronauts knew the dangers, and they faced them willingly, knowing they had a high and noble purpose in life. Because of their courage, and daring, and idealism, we will miss them all the more.

All Americans today are thinking, as well, of the families of these men and women who have been given this sudden shock and grief. You're not alone. Our entire nation grieves with you. And those you loved will always have the respect and gratitude of this country. The cause in which they died will continue. Mankind is led into the darkness beyond our world by the inspiration of discovery and the longing to understand.

Our journey into space will go on.

In the skies today we saw destruction and tragedy. Yet farther than we can see, there is comfort and hope. In the words of the prophet Isaiah, "Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry hosts one by one and calls them each by name. Because of His great power, and mighty strength, not one of them is missing."

The same Creator who names the stars also knows the names of the seven souls we mourn today. The crew of the shuttle Columbia did not return safely to Earth; yet we can pray that all are safely home.

May God bless the grieving families. And may God continue to bless America.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 16:59 PM  توسط عبدالعلی  | 

Speaking Situations: Introducing Others

موقعیت های گفتاری : معرفی کردن دیگران

Phrases for these situations

Review: (Introducing people)

عبارات برای چنین موقعیت هایی

دوره (معرفی مردم)

Conversation Practice

تمرین مکالمه

These types of introductions involve three people:

این نوع معرفی های شامل سه نفر می شود:

A: The introducer (who knows both B and C)
B: Introducee (knows A but not C)
C: Introducee (knows A but not B)

A: فرد معرفی کننده (که هر دو نفر B و C را می شناسد)
B: فرد معرفی شونده (نفر B را می شناسد ولی C را نه)
C: فرد معرفی شونده (نفر B را می شناسد ولی C را نه)

Example,

مثال ،

A: Have you two met each other?
B: No, we haven't.
A: Ben, this is Carol. Carol this is Ben.
(B and C smile and shake hands.)
B: Nice to meet you Carol.
C: Nice to meet you too, Ben.

A: شما دو نفر همدیگر را دیده اید ؟
B: خیر ، ما ندیده ایم.
A: بن، این کارول است. کارول این بن است.
(B و C لبخند می زنند و دست می دهند.)
B: از دیدن شما خوشبختم کارول.
C: من هم از دیدن شما خوشبختم بن.

Follow-up:
After you have been introduced to someone,
it is polite to ask a few general questions* to get acquainted.

ادامه دادن:
بعد از اینکه شما به شخصی معرفی شده اید،
مودبانه است که تعدادی سئوالات عمومی بپرسید* برای آشنا شدن.

For example,

برای مثال،

B: Where are you from, Carol?
C: I'm from Connecticut.

B: شما اهل کجا هستید، کارول ؟
C: من اهل کانکتیکات هستم.

B: Connecticut, which part?
C: Hartford, the capital. How about you, Ben?
B: Nebraska--a place called Bellevue. It's near Omaha.
C: How do you know Alan (A)?
B: He is my friend from college.

B: کانکتکات، کدام قسمت ؟
C: هارت فورد، پایتخت. شما چطور بن ؟
B: نبراسکا. جایی به نام بلیو. نزدیک اوماها ست.
C: آلن (A) را از کجا می شناسید ؟
B: او دوست زمان دانشگاه من است.

Practice introducing your friends to each other.
Remember to smile (and use handshakes where appropriate).

معرفی دوستان به یکدیگر را تمرین کنید.
بخاطر داشته باشید که لبخند بزنید (و در موقع مناسب دست بدهید).

 

*When meeting someone for the first time,
it is not appropriate to ask certain types of questions.

* وقتی کسی را برای بار اول ( اولین بار ) ملاقات میکنید،
پرسیدن سئوالات معینی مناست نیست.

Do NOT ask:

نپرسید - سئوال نکنید:

A person's age
Birth date
Salary
Weight
Marital status

سن شخص را
تاریخ تولد
حقوق و دستمزد
وزن
(ازدواج) وضعیت تاهل

You may ask general questions about the situation.

شما ممکن است سئوالات عمومی (معمولی) در مورد موقعیت بکیند.

How do you know Alan (the person who introduced us)?
Are you a student at this university?
Is this your first time here?
What do you do for a living?
How long have you been working for (company)?

شما چطور آلن را میشناسید ( شخصی که ما را به هم معرفی کرد) ؟
آیا شما دانشجوی این دانشگاه هستید ؟
این اولین بار است که اینجا هستید ؟
برای زندگی چکار می کنید ؟ - چه کاره هستید ؟
چه مدت برای (شرکت) کار کرده اید ؟

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 16:57 PM  توسط عبدالعلی  | 

1. We can stay here for the evening.

2. I may be in California next Monday.

3. She might not make it to the wedding.

4. We could go (and) see a movie.

    Or we could go out for ice cream.

I’d rather not. It’s only a few more hours (of driving).

Well, let me know what you decide.

That’s too bad. I hope she feels better soon.

That would be fun.


 

1. ما می توانیم برای عصر اینجا بمانیم.

2. من ممکن است دوشنبه آینده در کالیفرنیا باشم.

3. و ممکن نیست آن را به عروسی تبدیل کند.

4. ما می توانیم به سینما برویم.

    یا می توانیم برای بستنی خوردن بیرون برویم.

من ترجیح میدهم نمانیم. فقط چند ساعت (رانندگی) است.

خوب ، اجازه دهید من تصمیم شما را بدانم.

خیلی بد است. امیدوارم بزودی احساس بهتری داشته باشد.

خوش خواهد گذشت

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 16:55 PM  توسط عبدالعلی  | 

  What would you do if . . .

  Suppose . . .

  Imagine . . .

اگر ... چکار می کنی

فرض کن ...

تصورکن ...

Present Hypothetical

جملات فرضی (شرطی) در زمان حال

  If I were rich, I would buy a bigger house.

  If I had a bigger house, I would invite my friends over.

اگر ثرتمند بودم ، خانه بزرگتری می خریدم.

اگر خانه بزرگتری داشتم ، دوستانم را به آن دعوت می کردم.

Past Hypothetical

جملات فرضی (شرطی) در زمان گذشته

  If Jack had been there, he could have prevented the incident.

  If I had seen that movie, I would have cried.

اگر جک آنجا بود، او توانسته بود از حادثه جلوگیری کند.

اگر من آن فیلم (سینمایی) را دیده بودم ، فریاد زده بودم.

Formal Hypothetical

جملات فرضی (شرطی) رسمی

  Should you have any questions, feel free to contact me.

  Had I been there, I might have been able to help.

  در صورتیکه هر سئوالی داشتید، برای تماس با من راحت باشید.

  اگر من آنجا بودم ، ممکن بود قادر بودم که کمک کنم.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 16:54 PM  توسط عبدالعلی  | 

Giving your opinion

بیان نظرات خوتان

  I think that . . .

  I don’t think that . . .

  In my opinion . . .

  من فکر می کنم ...

  من فکر نمی کنم که ...

  من فکر نمی کنم که ...

Asking for support or details

پرسش برای تایید یا توضیحات

  Why do you think that?

  Could you elaborate?

  Could you give (me) an example?

  Can you illustrate that?

  What evidence do you have?

  Could you explain it in more detail?

  Could you provide some details?

  چرا آنطور فکر می کنید ؟

  می توانید موضوع را باز کنید ؟

  می توانید (برای من) یک مثال بیاورید ؟

  می توانید آنرا (باشکل) نمایش دهید ؟

  شما چه مدرکی دارید ؟

  می توانید آنرا با توضیح بیشتری شرح دهید ؟

  می توانید کمی جزئیات مهیا کنید ؟

Supporting your opinions

تقویت نظرات خودتان

  Let me illustrate,

  For example,

  For instance,

  To give you an example,

  Let me give you an example,

  To elaborate,

  First, (second), etc.

به من اجازه دهید نمایش دهم ،

برای مثال ،

برای مثال ،

برای اینکه برایتان مثالی بزنم ،

اجازه دهید برای شما مثالی بزنم ،

برای واواضح کردن ،

اول ، (دوم) ، غیره.

  (These phrases can be followed by details, examples, elaboration, or a summary of your main points.)

  (این عبارات ممکن است با توضیحات ، مثالها ، روشن سازی یا خلاصه ای از نکات اصلی تان ادامه یابند.)

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 16:53 PM  توسط عبدالعلی  | 

Questions and Expressions with Time


Specific times


Question

When do you…

(present tense)
When did you…

(past tense)

When will you….
When are you going to
When do you plan to

What time do you…

(past)

(future)


Extended Time

How long do you…

did you

will you

How long does it take you to…


Ongoing Action

How long have you….


Frequency

How often do you…
Answer

I usually/always…
I (past tense)I will…
I am going to
I plan to

(same as above)


I (usually)
I (past)
I (future)

It takes (me)
I have …


I (present tense)
Words/phrases

in the evening
at 9:00
on Mondays
before dinner
after I eat lunch
when I get home

last night
before class
while I was eating

tomorrow
next Tuesday
in a few days

at 7:30
around 4:00

from 9:00 to 11:00
for three hours


ten minutes
six daysfor five days
for two hours
since yesterday


often, usually
always, never
once in a whil

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:53 PM  توسط عبدالعلی  | 

Are you from Canada?

Is he a doctor?

Is this free?

Do you like apples?

Does she live in New Orleans?

 

Is she going to the dance?

Are they flying home?

Are you coming to the party?

Yes, I am.

No, he isn't.

Yes, it is.

Yes, I do.

No, she doesn't


Yes, she is.

No, they’re taking the bus.

No, I have other plans.

 

شما اهل کانادا هستید ؟

آیا او یک دکتر است ؟

این مجانی است ؟

شما سیب دوست دارید ؟

آیا او در نیو اورلین زندگی می کند ؟

 

او می خواهد برقصد ؟

آنها به وطن پرواز می کنند ؟

آیا شما به مهمانی می آیید ؟

بله ، هستم.

نه ، او دکتر نیست.

بله ، مجانی است.

بله ، دوست دارم.

نه ، آنجا زندگی نمی کند.

 

بله ، او قصدش را دارد.

نه ، آنها با اتوبوس می روند.

نه ، من برنامه های دیگری دارم.

 

What do you do (as an occupation)?

What do you do on the weekends?

Where are you from?

Where do you live?

I’m a computer programmer.

I usually stay home and watch television.

I’m from Ontario, California.

I live in Arizona.

I live at the Chateau Apartments.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:52 PM  توسط عبدالعلی  | 


1. How many fingers do you have?

2. You have eight fingers?

3. How many brothers does Ryan have?

4. How many students in your class?

5. How old is your sister?

6. How many hours do you work every day?

7. How many people are in the group?

8. How many cookies are left?

9. How many toothpicks are in the box?

I have eight fingers.

Eight fingers and two thumbs.

He has four (brothers).

Thirty-five, including me.

She is seventeen.

From nine to five. Eight hours.

About seventy.

Five or six.

More than a hundred.

 

1. شما چند انگشت دارید ؟

2. شما هشت انگشت دارید ؟

3. رایان چند برادر دارد ؟

4. چند تا شاگرد در کلاستون ؟

5. خواهرت چند سالشه ؟

6. شما روزی چند ساعت کار می کنید ؟

7. چند نفر در اون گروه هستند ؟

8. چند تا شیرینی باقی مونده ؟

9. چند تا خلال دندون در اون جعبه هست ؟

من هشت انگشت دارم.

هشت انگشت ، دو شصت.

او (چهار) برادر دارد.

با خودم سی و پنج تا.

او هفده سالشه.

از نه تا پنج. هشت ساعت.

در حدود هفتاد نفر ؟

پنج یا شش تا.

بیشتر از صد تا

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:50 PM  توسط عبدالعلی  | 

1. Here. Have a cookie.

2. Would you like some pie?

3. How about a glass of wine?

4. What will you have (to drink)?

5. Would you like some more cake?

6. Can I get you some milk or something?

Thanks.

No thank you. It looks delicious though.

Thanks, but I don’t drink (alcohol).

Orange juice will be fine.

Sure. It’s really good. Did you bake it yourself ?

Well, a glass of water would be okay.

 

1. بفرمائید. یک شیرینی بخورید.

2. کمی پای میل دارید.

3. با یک گیلاس شراب چطورید ؟

4. شما چی می نوشید ؟

5. باز هم کیک میل دارید ؟

6. می توانم براتون کمی شیر یا چیز دیگری بیاورم ؟

متشکرم.

نه متشکرم. گرچه خوشمزه به نظر می آید.

متشکرم ، اما من نوشیدنی الکلی نمی نوشم.

آب پرتقال خوبه.

حتما. واقعا خوبه.شما خودتان آن را پختید.

خوب ، یک لیوانآب خوبه.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:50 PM  توسط عبدالعلی  | 

1. I think you should buy the blue one.

2. I don’t think you should sell your car.

3. Let’s go bowling tonight.

4. Why don’t we go skiing on Saturday?

5. Why don’t you come with me to China?

That’s a good idea.

Thanks for the advice, but I really need the money.

Sorry, I can’t. I’m meeting a friend for dinner.

Sounds like a good idea. Where do you want to go?

Thanks, but I’ve already been there.1. من فکر می کنم باید اون آبی رو بخری.

2. من فکر می کنم شما نباید ماشینتان را بفروشید.

3. بیا امشب به بولینگ برویم.

4. چرا شنبه به اسکی نرویم ؟

5. چرا با من به چین نمی آیید ؟

فکر خوبی است.

برای این توصیه ممنونم ، اما من واقعا به پولش نیاز دارم.

متاسفم. من نمی توانم. من برای شام با دوستم قرار دارم.

فکر خوبی به نظر می رسه. شما کی می خواهید بروید ؟

متشکرم ، من قبلا آنجا بوده ام.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:48 PM  توسط عبدالعلی  | 

 در آخر افعال( Ing ) قواعد اضافه نمودن درزمان حال جاری

 

1.     Verb ending in single (e) drop (e) and add ing.

 افعالیکه به (e)  ساکن ختم شده باشد (e)  اخر یا ساکن را حذف کرده (Ing)  اضافه میکنیم.

 

Ex. Make_ Making _ Take _ Taking

Memo: Verbs end in (ee) no change is possible.

افعالیکه به (ee) ختم شده باشد تغیری در آن ها ممکن نیست.

Ex. Agree, Agreeing.

 

2.     Verbs ending in (C) an extra (K) is added before adding (Ing).

افعالیکه به حروف  (C)  ختم شده اند قبل از اضافه نمودن (Ing)  در آخر آنها (K)   اضافی بعد از (C) علاوه میگردد.

Ex. Picnic, Picnicking.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:47 PM  توسط عبدالعلی  | 

Complement تکمیل کننده

 

A word or group of words which completes the meaning of the sentence is called complement.

 

کلمه یا گروپی از کلمات که معنی جمله را کامل میسازد بنام تکمیل کننده یاد میشود.

 

Ex. He works in a bank.

Ex. You are living in Kabul.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:44 PM  توسط عبدالعلی  | 

Verbفعل 

 

Verb: is a word which shows state or action.

فعل کلمه ایست که حالت یا عمل را نشان می دهد.

 

Like: Come, Buy, Go, know

speak,learn,want,watch,see,saw,walk,go,smell.smile,

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:44 PM  توسط عبدالعلی  | 

Subject فاعل

 

Subject: is the doer of an action.

کننده کار را فاعل گویند.

Ahmad is a student

sharif is a good engineer.

he works for an international company in Afghanistan

Abdul ali is a good teacher.

Kabul is the capital of Afghanistan

Herat is a big city in Afghanistan.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:41 PM  توسط عبدالعلی  | 

Demonstrative Adjectivesصفات اشاروی

 

Demonstrative Adjectives: Are those which are placed before noun and point out person, place, and things.

صفات اشاروی عبارت از صفاتی اند که قبل از اسم استعمال شده و اشاره به شخص، مکان، و شی میکنند.

The Demonstrative Adjective consists in:

 

This                                این

That                                آن

These                    اینها        

Those                             آنها          

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:35 PM  توسط عبدالعلی  | 

Possessive Pronounsضمائیرملکی

 

Possessive pronouns:
Are those which are used instead of noun and show possession or ownership.

ضمائیرملکی: عبارت از ضمائیری اند. که به جای اسم استعمال شده ملکیت و مالکیت را نشان میدهد.

The possessive pronouns consist in:

 

Mine                               از من

Yours                             از شما 

His                        از ان مرد     

Hers                      از آن زن      

Ours                     از ما           

Its                         از آن بی جان

Theirs                             از آنها         

                       

Ex. Is this book yours?

Yes it is mine.

Ex. The car over there is his.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:33 PM  توسط عبدالعلی  | 

Possessive Adjectives صفات ملکی

 

Possessive Adjectives: Are those which are place, before noun and show possession or ownership.

صفات ملکی عبارت از صفاتی اند که قبل از اسم استعمال شده، ملکیت و مالکیت را نشان میدهند.

 

The possessive Adjectives consist in:

 

My

از من

Your

از شما

Our

از ما

Their

از آنها

His

از آن مرد

Her

از آن زن

It

از او بیجان

 

Ex. This is my new marker.

Ex. This is his car.

Ex. This is our class.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:33 PM  توسط عبدالعلی  | 

ربط دو جمله در زبان انگلیسی


 

در زبان فارسي اگر بخواهيم دو جمله را به هم ربط بدهيم با (كه ) ربط مي دهيم اما اگردر انگليسي بخواهيم  دو جمله را به هم ربط بدهيم به جاي كه  از  that استفاده مي كنيم.

 روش اول

مفعول + فعل + فاعل +that +مفعول + فعل

  مي دونم كه تو مي آيي                             I know that you come

 روش دوم

اگر فاعل جمله دوم با فاعل و يا مفعول جمله اول برابر يا هم خانواده باشد در اين صورت مجموعه   فاعل و  that جمله دوم حذف و به جاي آن to

مي نشيند.

 

I want you that you go > I want you to go

 

روش سوم:

اگر جمله دوم ما منفي بود و فاعلش با فاعل و يا مفعول جمله اول هم

خانواده بود يا برابر بود در  اين صورت مجموعه  that و فاعل را و فعل كمكي منفي را برمي داريم و به جاي آن  not to مي گذاريم.
I want you that you don’t go
I want you not to go
مصدر هميشه با not منفي مي شود .
(to go »» not to go)
(to be or not to be)
Not to go  (نرفتن)
Not to come
روش چهارم
اگر جمله اول داراي يكي از افعال زير باشد بعد از اينكه that و فاعل را حذف مي كنيم to را هم حذف مي كنيم .

let اجازه دادن
I let you that you go. >> I let you to go >> I let you go
make وادار كردن
I make you that you be. >> I make you to be >> I make you be
see ديدن
help           كمك كردن    It helps  prevent
hear           شنيدن
watch        تماشا كردن
observe   مشاهده كردن
feel           احساس كردن
have         داشتن
know         شناختن
notice       توجه كردن

روش پنجم:

اگر جمله اول ما داراي فعل حسي باشد در اين صورت بعد از حذف مجموعه that و فعل هم خانواده فعل به صورت ing دار در مي آيد.

به صورت ing دار در مي آيد.
go   یا  I see you that you go. >> I see you going 
 go یا  I saw you that you go. >>I saw you going

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:9 PM  توسط عبدالعلی  | 

اسم مصدر( gerund )

اگر به شکل ساده فعل ing اضافه کنیم اسم مصدر بدست آمد

زنده                          live → living        زندگي كردن

بود، هستي، وجود         be → being      بودن

موارد استفاده از اسم مصدر در زبان انگلیسی

1-هر گاه لازم شود بعد از حرف اضافه فعل به كار رود بايد اسم مصدر باشد نه مصدر با to دليل آن نيز اين است كه حرف اضافه هميشه قبل از اسم است :

After locking the door, I left home.

She is afraid of telling lies.

2-هر گاه لازم شود جمله اي با مصدر شروع شود چون نمي توان مصدر با to  را به عنوان فاعل جمله به كار برد آنرا تبديل به اسم مصدر مي كنيم:

To swim here is enjoyable.

Swimming here is enjoyable

3-بعد از افعال مشخص در انگليسي اگر فعل به كار رود بايد تبديل به اسم مصدر شود:

avoid اجتناب كردن                                          defer به تعويق انداختن – لغو كردن

 

appreciate تحسين كردن                                   delay به تأخير انداختن

 

admit پذيرفتن                                                 advise نصحيت كردن

 

discuss بحث كردن                                            detest تنفر داشتن

 

consider بررسي كردن                                    enjoy لذت بردن

 

can’t help چاره نداشتن                                     finish تمام كردن

deny انكار كردن                                              forgive عفو كردن

 

forbid قدغن كردن                                           include شامل شدن

 

imagine تصور كردن                                        keep ادامه دادن

 

mention يادآوري كردن                                  oppose مخالفت كردن

 

mind اهميت دادن                                              quit ترك كردن

 

postpone لغو كردن                                        risk به خطر انداختن

practice تمرين كردن                                     remember به خاطر سپردن

 

resume از سر گرفتن                                      stop دست كشيدن

 

suggest پيشنهاد كردن                                    tolerate تحمل كردن

 

understand فهميدن

I enjoy reading the newspaper.

چون اسم مصدر جنبه اسم دارد پس مي تواند بعد از صفت ملكي يا حتي (′s) به كار رود

I appreciate her speaking.

I appreciate Helen’s speaking

چون بعد از اين فعلها اسم مصدر به كار مي رود گاهي لازم مي شود قبل از آن اسم يك صفت ملكي و يا يك اسم ديگر با (′s) به كار مي رود.

I appreciate her working.

I appreciate Helen’s working.

فعلهايي كه مي توان بعد از آنها اسم مصدر به كار برد و هم مصدر با to :

افعالی مثل plan و start و preferمي توانند هم با اسم مصدر به كار روند هم با مصدر با to كه در معني اشان تغييري پيدا نمي شود. مثال:

Helen prefers to go.

Helen prefers going.

اما دو فعل  remember , stop نسبت به شكل فعلي كه بعدشان به كار ميرود معانيشان فرق مي كند

الف)  اگر بعد از stop اسم مصدر به كار رود معني جمله اينست كه فاعل از كار بعد از  stop  دست كشيده يا ميكشد يا خواهد كشيد.

من از صحبت كردن با مرد دست مي كشم.

I stop speaking to the man.

اما اگر بعد از stop  مصدر باtoبه كار رود معني جمله اين است كه فاعل از كار قبل دست برداشته يا بر مي دارد،يا خواهد برداشت تا كار بعد از stop را شروع كند.

من ايستادم تا با مرد صحبت كنم .

I stopped to speak to the man.

ب) اگر بعد از remember اسم مصدر به كار رود معني جمله اين است كه فاعل كار بعد از remember را به صورت

 تصويري از گذشته در وجود به ظاهر مي آورد.

هلن بستن در را به ياد مي آورد.

Helen remembers locking the door.

اما اگر بعد از remember مصدر با to به كار رود معني جمله اين است كه فاعل يادش مي ماند كه كار بعد از

Remember را انجام دهد و آن را فراموش نمي كند. در واقع اين remember مترادف با ( not forget ) است

هلن يادش مي ماند كه در را قفل كند .

Helen remembers to lock the door.

اگر در اين حالت در دو جمله متوالي فاعل واحدي دو فعل را همزمان انجام نداده باشند بلكه بين فعل جمله اول و فعل جمله

 دوم يك فاصله زماني وجود داشته باشد

she parked the car. She went shopping

در اين حالت براي پيوند دو جمله فعل جمله اول را تبديل به صفت فاعلي كامل مي كنيم

به صورت فرمول زیر

Have + ing + p.p

( after ) having parked the car, she went shopping.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:8 PM  توسط عبدالعلی  | 

قيود زمان


قيد معين
قيد نا معين
قيود معين : در آخر جمله می آید مثل now حالا
قيود نا معين : همان قيود تكرار هستند كه عبارتند از
often  اغلب                                    usually    معمو لا
always  هميشه                                hardly  به سختي
seldom  به ندرت                             some times  بعضي اوقات
generally  عمومًا                             frequently  غالبًا
scarely  به ندرت                             rarely  به ندرت
در سوالي ever به never تبديل مي شود
قيود تكرار
1-بين فاعل و فعل اصلي مي آيد.
I often go to the park.
2-اگر در جمله فعل كمكي باشد قيود تكرار بعد از افعال كمكي مي آيند . در واقع قيد تکرار در صورت وجود فعل کمکی و اصلی در جمله پس از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می آيند.
They are always late.
3-در انگليسي برای سئوال ما دو نوع جواب مي دهيم كه يك جواب كوتاه و يك جواب کامل
 هميشه در انگليسي جواب كوتاه به وسيله افعال كمكي انجام مي گيرد .
Do you often go there

بله من اغلب مي روم – من اغلب مي روم به آنجا .
Yes I often do. - I often go there


4-اگر جمله وسيله افعال كمكي مورد تًاكيد قرار گيرد قيود تكرار قبل از افعال كمكي مي آيند

I always do speak.
I never did speak.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:5 PM  توسط عبدالعلی  | 

1 I take                                                                                 حال ساده
2. I am taking                                                              حال استمراري
3. I have taken                ( ماضي نقلي ( حال كامل
4. I have been taking          ( ماضي نقلي استمراري ( حال كامل استمراري
5. I will take                                                               آينده ساده
6. I will be taking                                            آينده استمراري
7. I will have taken                                            آينده كامل
8. I will have been taking                           آينده كامل استمراري
9. I would take                                                         آينده در گذشته
10. I would be taking                                         آينده در گذشته استمراري
11. I would have been taking                      آينده در گذشته كامل استمراري
12. I would have taken                                       آينده در گذشته،كامل
13. I took                                                                       گذشته ساده
14. I was taking                                                      گذشته استمراري
15. I had taken                                                       ماضي بعيد- گذشته كامل
16. I had been taking                                      گذشته كامل استمراري


عبدالعلی

ترجمه
با توجه به اینکه بیشتر زمان های زبان انگلیسی معادل فارسی ندارند بنابراین معنی کردن آنها به فارسی امکان ندارد جز اینکه آن زمان ها را در یک جمله ی فارسی توضیح دهیم. به احترام بعضی از دوستان عزیز و بسیار گرامی سعی کردم تا حد ممکن بعضی از زمانها را که معادل فارسی ندارند ترجمه نمایم
1-من می برم
2-من در حال بردن هستم
3-من برده ام
4- من  عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
5-من خواهم برد
6-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(معادل فارسی ندارد)
7-من  در آینده برده ام(معادل فارسی ندارد)
8-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
9- من خواهم برد(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)
 اگر بخواهیم بگوییم که شخص دیگری در زمان گذشته چه چیزی در مورد آینده می گفت از این زمان استفاده می کنیم
مثال:He said that he would go to Tehran the next day
او گفت که او به تهران خواهد رفت روز آینده
10-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
11-من  در آینده برده ام(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)
12-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
13-من بردم
14-من داشتم می بردم
15-من برده بودم
16-من برده بودم و عمل بردن را ادامه داده بودم(معادل فارسی ندارد)

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:4 PM  توسط عبدالعلی  | 

تفاوت Would rather  و Prefer 
Prefer به معني ترجيح دادن  يك فعل اصلي است would rather  يك فعل كمكي است
1)بعد از Prefer مصدر با to  اما بعد از would rather مصدر بدون to میاید
I prefer to help you      مصدر با  Prefer  +to + فاعل


I would rather help you


مصدربدون would rather +to +فاعل


2)اگر فاعل كاري را به كار ديگري ترجيح دهد با would rather و Prefer به صورتهاي زير بيان مي كنيم
I prefer to watch TV rather than to study


مصدر با    rather than+ to +  مصدر با   Prefer+ to +فاعل  

 
I would rather go than stay


مصدر بدون    than+ to + مصدر بدون    would rather+  to +فاعل 

   
در اين حالت ( 2) اگر اسمي به اسم ديگري ترجيح داده شود  would rather استفاده نمیشود بلكه  prefer استفاده میشود
I prefer walking to staying
I prefer a cake to a sandwich


اسم مصدر/ اسم  +  to +اسم مصدر/ اسم + prefer + فاعل

اگر فاعلي ترجيح كاري را در گذشته نشان دهد با would rather و Prefer به صورت هاي زير بيان مي شود.
I Prefered to go
مصدر با Prefer+ to  +فاعل  
I would rather have gone


 would rather + have P.P+ فاعل


اگر فاعلي كاري را براي كس ديگري ترجيح دهد با  would rather و Prefer به صورتهاي زير بيان مي كند.
I prefer him to go


مصدر با  to +مفعول+ prefer +فاعل


I would rather him went


گذشتة ساده+فاعل+ would rather +فاعل

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:3 PM  توسط عبدالعلی  | 

گلیسی در مکالمه و گرامر
عبارت ها و کلمات مفید و کابردی در زبان انگلیسی در مکالمه و گرامر
1-« والا » Otherwise
اين كلمه به معني والا در جمله هاي شرطي بجاي قسمت if clause  بكار مي رود. مثلا به جاي اينكه گفته شود: 
آنها مرا دعوت نكردند؛ اگر دعوت مي كردند مي رفتم.
They didn’t invite me, If they had invited me, I would have gone
ميتوان جمله بالا را به اين صورت بيان كرد كه:
آنها مرا دعوت نكردند و الا مي رفتم.
They didn’t invite me; other wise, I would have gone
طبيعي است كه اگر جمله نشانه زمان گذشته باشد، جزاي بعد از otherwise مربوط به شرطي نوع سوم است
مانند مثال بالا.
اگر جملة نشانه زمان حال باشد جزاي بعد از آن مربوط به شرطي نوع دوم مي باشد بدين صورت:
They don't invite me, other wise, I would go
اگر جمله نشانه فعل امر يا زمان آينده باشد جزاي بعد از otherwise مربوط به شرطي نوع اول است
Don’t smoke, otherwise, you will get used to it
2-كاشكي  اي كاش « Wish »
اگر بعد از wish مصدر با to بكار رود wish معني ميل داشتن و خواستن است.


I wish to see them       مي خواهم آنها را ببينم
I want to see them        مي خواهم آنها را ببينم
اما اگر بعد از wish جمله بكار رود در آن صورت wish مفهوم آرزو پيدا مي كند و به معني كاش  كاشكي است و چون فاعل آرزوي كاري را مي كند كه تحقق آن يا انجام آن حتمي ويقيني نيست wish در اين حالت جزء غيرواقعي ها بحساب مي آيد بدين صورت كه
-اگر آرزو براي زمان آينده باشد جمله بعد از wish با would بيان مي شود.
I wish they would call me tomorrow
- اگر آرزو براي زمان حال باشد، فعل جمله بعد، بعد از wish در زمان گذشتة ساده خواهد بود.
I wish They called me now     اي كاش آنها الان به من تلفن مي زدند
-اگر آرزو براي زمان گذشته باشد فعل جملة بعد از wish با گذشتة كامل بيان مي شود
I wish They had called me yesterday
اگر قيد زمان در جمله وجود نداشته باشد. براي تعيين شكل فعل جملة بعد از wish احتياج به جملة نشانه است
3-« It is time » وقتش است كه
اين عبارت وقتي بكار مي رود كه فاعلي موقع انجام كاري را براي خود يا كس ديگري ترجيح دهد و قاعدة آن
اينست كه اگر گويندة جمله، ترجيح انجام كاري را بر اي خودش مي دهد بعد از اين عبارت مصدر با to بكار ميبرند


مصدر با   +it’s time +to   
it’s time to go. وقتشه بروم


اما اگر گويندة جمله وقت انجام كاري را براي كسي ديگر ترجيح مي دهد بعد از اين تركيب ابتدا فاعل مورد نظر و
فعل را به صورت گذشته ساده مي آوريم


زمان گذشته + فاعل+ it is time


it’s time you went   وقتشه تو بروی


4-unless

اين كلمه ميتواند در جمله هاي شرطي در قسمت شرط  if clause  جاي not و if بكار رود.
مثلا بجاي اينكه گفته شود، تو موفق نمي شوي اگر كوشش نكني
You won't succeed if you don't try
ميتوان جملة شرطي به صورت زير نيز بيان كرد.
موفق نمي شوي مگر اينكه كوشش كني.
You won’t succeed unless you try
البته unless مثل if ميتواند وسط دو جمله يا ابتداي جملة اول قرار گيرد.
Unless you try, you won't succeed
در اینصورت
If not = unless
If = unless not
Unless you don’t try, you will succeed = Unless you try, you won't succeed
5-as if – as though
اين دو اصطلاح هر دو به معني « مثل اينكه  گويي  وقتي بكار مي رود كه فاعلي مطمئن نباشد كه كاري واقعيت « مثل اينكه  گويي » اين دو اصطلاح هر دو به معني
دارد بلكه گمان كند يا بپندارد كه كاري حقيقت دارد مثلا:
او طوري رفتار مي كند كه گوئي همسرش را دوست ندارد.
He behaves as if he didn’t like his wife
چون جملات بعد از as thought و as if غيرواقعي هستند قانون آنها بدين صورت است كه اگر كاري براي زمان حال پنداشته مي شود بعد از as thought و  as if
زمان گذشته ساده بكار رود.
 She speaks as if she knew the problem
طوري حرف مي زند كه انگار مسئله را مي داند
اگر كاري براي زمان گذشته پنداشته شود بعد از as thought و as if گذشتة كامل بكار مي رود.
He walked as if he had had a broken leg
او طوري راه مي رفت كه انگار پايش شكسته است.
6-« in Case »  (مبادا نكنه)
اين اصطلاح وقتي بكار مي رود كه فاعلي كاري را انجام دهد. از ترس اينكه كار ناگوار ديگري صورت گيرد. مث ً لا:
من يك چتر با خودم برمي دارم. مبادا باران ببارد.
I take an umbrella with me in case it rains
در موارد زیر بکار میرود


حال ساده+ {incase}  +حال ساده/حال استمراري/حال كامل آينده/امر


Helen has left the door open, in case Her mother comes earlier


گذشته ساده +{incase} +گذشته ساده/گذشته استمراري/گذشته كامل
She was running fast in case she missed the class
7-Both
اين كلمه به معني هر دو ميتواند در جمله هاي انگليسي هم قبل از اسم بكار برود و هم بعد از اسم
1-اگر قبل از اسم بكار رود به يكي از صورتهاي زير خواهد بود.


فعل + اسم +   both of the  یا both the یا both


فعل + ضمير+ both of


Both students study hard
Both of us study hard
2-اگر بعد از اسم بكار رود در يكي از حالتهاي زير خواهد بود.
فعل +both + اسم                                      The students both study hard


فعل both +فعل كمكي + اسم                The students can both study hard

 
to be + both + اسم                       The students are both studying hard
both بعد از فعل كمكي و قبل از فعل اصلي مي آيد.
8-tell & say
اگر گفتن به تنهايي بيايد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي نيايد ( گفتن) ترجمه مي شود به say
اگر گفتن با حرف ( به ) همراه باشد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي به كار رود ( گفتن ) ترجمه مي شود به tell
اگر گفتن با (را) همراه باشد (گفتن) ترجمه مي شود به mean
ترا مي گويم / منظورم تو هستي        I mean you
همچنین مي توانيم به جاي tell از كلمه say to استفاده كنيم چون در موارد زير حتمًا tell به كار مي رود
to tell a lie                                دروغ گفتن
to tell a story /tale                  داستان گفتن
to tell a fact                             حقيقت گفتن
to tell a joke                             جك گفتن
to tell the time                         ساعت گفتن
to tell one’s name  نام             يكي را گفتن
to tell the fortune  فال              گرفتن
to tell the difference              تفاوت چيزي را گفتن
to tell the news                      اخبار گفتن
to tell the secret                    رمزو سر را گفتن
8-ترجمه « از » در انگليسي


1-of (از):ازِ جزء به كل است و با اعداد همراه است
One of the students
Five of the chairs
Ten of the cars
2-   from :از تفكيك و جدايي و با مكان و زمان به كار مي رود
Take the knife from the child
Take the book from the desk
I work here from morning to / till night
I walk from here to/till my house
from here to my house is 2 kilometers
3-out of:يعني از داخل محيطي به خارج محيطي.
I go out of the class
I pulled him out of the pool
out of sight , out of mind                از دل برود هر آنچه از ديده برفت
my car is out of order                      ماشينم خراب است
out of the work                                 بيكار بودن
out of the practice                          تمرين نداشتن
4-through:يعني از ميان و يا از وسط و بين
اين رودخانه از وسط اين روستا مي گذرد.
The river passes through this village
من ميتونم ببينم از وسط شيشه
I can see through the glass
از ميان لوله نگاه نكن
Don’t look through the pipe
آب مي گذرد از ميان لوله
The water passes through the pipe
5-than:از برتري و مقايسه است و يا تفضيلي در انگليسي بعد از علامت er در صفات يك بخشي و بعد از more در صفات چند بخشي به كار مي رود
My brother is older than me
6-since :چون كه – زيرا كه – از آنجايي كه – به اين دليل كه
Since you are my friend I want to help you
از آنجايي كه تو دوست من هستي من مي خواهم به تو كمك كنم .
Since he is a good worker, I want to employ him
از آنجايي كه او كارگر خوبي است من مي خواهم او را استخدام كنم
7-how :به معني از كجا- چطوري به صورت استفهامي در اول جمله به كار مي رود
How do you know my name
9-«Used to »


دلالت بر عملي مي كند كه در گذشته به صورت عادت و تكرار انجام مي شده كه در فارسي مي توان آن را به
( سابقًا - قديمها – اونروزها - جوانيها ) ترجمه كنيم و براي سؤالي و منفي كردن آن از did استفاده مي شود
He used to smoke a lot                                  او سابقًا زياد سيگار مي كشيد
Did you use to study here                            آيا تو سابقًا اينجا درس مي خواندي
I didn’t use to see him very often               من قديمها او را زياد نمي ديدم
Used to:علاوه بر عادت و تكرار بيانگر وضعيت و موقعيت در گذشته مي باشد.
او سابقًا ناظم مدرسه بود اما حالا ديگه نيست
He used to be the dean of high school but he isn’t now ,again
- به جاي used to مي توان would به كار برد فقط زماني كه عادت و تكرار مطرح باشد.
used to/would           عادت - تكرار
used to                       موقعيت و وضعيت
من هر وقت بي پول مي شدم مي رفتم پيش مادرم.
Whenever I needed some money, I used to/would go to my mother.
2 -او سابقًا يك جاي ديگه كار مي كرد
He used to work else where
3 -آيا پدرت قب ً لا ماشين داشت؟
Did your father use to have a car
من قبلا تا ديروقت مي خوابيدم اما الان زود بيدار مي شوم.
I used to sleep late, but I get up early now.
5 -ما سابقًا شهر ديگه اي زندگي مي كرديم.
We used to live another the city.
6 -سابقًا يك نفر ديگه اي معلم ما بود.
Some one else used to be our teacher
فعل ing  / اسم / ضمير + to be used to يا to get used to
به مفهوم ( عادت داشتن به ) مي باشد.              To be used to    
به معناي ( عادت كردن به ) مي باشد.              To get used to
She is used to cats
She is used to her mother
She is used to taking a nap after lunch
بعد از اين دو مي توان اسم ، ضمير و يا فعل ing دار داشت used در اين دو حالت برابر كلمه accustomed به مفهوم عادت مي باشد.
بعضي از شماها عادت نداريد جلوي كلاس بايستيد اما نگران نباشيد كم كم عادت خواهيد كرد.
Some of you aren’t used to standing in front of the class but don’t worry, gradually
you will get used to it


Some &any-10
1-some به مفهوم ( تعدادي – چند تايي – بعضي ) قبل از اسامي قابل شمارش جمع و به مفهوم ( مقداري –مقدار كمي – قدري ) قبل از اسامي غير قابل شمارش به كار رفته و در جملات منفي به any تبديل مي گردد
I want to buy some books                              مي خواهم تعدادي كتاب بخرم
some people say that he is crazy                تعدادي از مردم گفتند كه ديوانه است
There is some cold water in the jar             مقداري آب خنك در كوزه وجود دارد
why didn’t you eat any fruit                          چرا تو هيچ ميوه اي نخوردي
من نمي خواهم هيچ كدام از شما دو تا رفوزه شويد
I don’t want any of you to fail
توجه:اگر هنگام سؤال انتظار جواب مثبت داشته باشيم جواب some است
You look thirsty , do you want some water
توجه:اگر اسم قابل شمارش مفرد به طور كلي نامعين باشد قبل از آن some به كار مي بريم.
You should have a good command of english because some day , some student may
ask you some question that you can’t answer
تو بايد به انگليسي مسلط باشي – چون يكروزي ( نا مشخص ) – يك شاگردي ( نا مشخص ) ممكن است يك
سؤالي از تو بپرسد كه نتواني جواب بدهي.
--در جملات تعارفي some به any تبديل نمي شود.
would you like some more tea                باز هم چاي ميل داريد
توجه:any در جملات مثبت با اسم مفرد به كار رفته و تأكيد كلمه هر مي باشد.
براي نهار چي ميل داريد؟ هر چي كه تو دوست داشته باشي.
What would you like for lunch? Any thing you like

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 13:2 PM  توسط عبدالعلی  | 

Relative Pronouns ضماير موصولي


صفت ميتواند بعد از اسم، شكل جمله داشته باشد كه چون چنان جمله اي حالت وصفي دارد به آن جملة وصفي گويند علامت جملة وصفي اينست كه با « كه » موصولي شروع مي شود.
جملة وصفي + (كه) موصولي + اسم
پس « كه » موصولي جملة وصفي را به اسم قبل از خودش وصل مي كند؛ به همين علت موصولي نام دارد . خاصيت ديگر« كه »
موصولي اينست كه از تكرار اسم قبل از خودش در جملة وصفي به هر نحو ممكن جلوگيري مي كند . « كه » ديگر
هاي موصولي (ك  ه ) اما در انگليسي « كه » اينكه گفتيم بهر نحو ممكن از اين روست كه در فارسي همة آنها يعني
نسبت به اسمي كه قبلشان بكار مي رود شكلهاي متفاوت دارند بدين شرح.
1- « كه » موصولي اگر از تكرار اسم مشخص در فاعل جملة وصفي جلوگيري كند who ترجمه مي شود.
The man. The man works here
…the man who works here
2-« كه » موصولي اگر از تكرار اسم مشخص در مفعول جملة وصفي جلوگيري كند whom ترجمه مي شود.
The man I know the man
…the man whom I know
3-« كه » موصولي اگر از تكرار اسم غيرمشخص در فاعل جملة وصفي جلوگيري كند which ترجمه مي شود.
The bus The bus stops here everyday
…the bus which stops here everyday
4-« كه » موصولي اگر از تكرار اسم غيرمشخص در مفعول جملة وصفي جلوگيري كند which ترجمه مي شود.
The book I study the book
…the book which I study
5- « كه »موصولي اگر از تكرار اسم مكان در جملة وصفي جلوگيري كند به where ترجمه مي شود.
The house. they live in it
the house where they live
بايد دانست كه وقتيكه از  where  استفاده مي شود نياز به حرف اضافة مكان نيست.
6-« كه » موصولي اگر از تكرار اسم زمان در جملة وصفي جلوگيري كند به when ترجمه مي شود.
The year. I was born in the year
The year when I was born
7-« كه » موصولي اگر از تكرار صفت ملكي در جمله جلوگيري كند ترجمة آن whose است.
The man his wife works with me.
…The man whose wife works with me
the dog the name of which was top of     يا           …The dog whose name was Top
البته اگر قبل whose اسم غيرمشخص وجود داشته باشد ميتوان بجاي whose از of which استفاده كرد
 بدين ترتيب كه اسم بعد از whose را به قبل از whose منتقل مي كنيم و بجاي whose از of which استفاده مي كنيم.
The room whose door…
The room the door of which…
8-اگر در جملة وصفي عدد قبل از صفت ملكي وجود داشته باشد آن عدد به قبل از whose منتقل مي شود.
9-در صورتي كه قبل از which عبارت The thing وجود داشته باشد بجاي تركيب The thing which ازwhat استفاده مي كنيم. بدين صورت:
The thing which you need is fresh air
What you need is fresh air
10-« كه »موصولي اگر از تكرار اسم دليل و علت در جملة وصفي جلوگيري كند به why ترجمه مي شود.
The reason. I study English for that reason
The reason why I study English is that I want to go abroad
تذکر مهم: بايد دانست كه وقتي جمله هايي كه The reason why در آنها بكار رفته ادامه پيدا مي كند از كلمة ربط That استفاده مي شود نه because
ميتوان در قسمت اسم ، قبل از « كه » موصولي ضمير بكار برد و با « كه » موصولي ،(who) همة ضميرها بكار مي روند به غير از
They كه به جاي آن از Those استفاده مي شود :
I who work hard. we who work hard
You who work hard. you who work hard
It who works hard
She who works hard. Those who work hard
He who works hard
1.موارد جايگزيني ضماير موصولي
از بين « كه » هاي موصولي ، 3 موردwhich و whom ، who  فاعلي و مفعولي ) قابل جايگز ين شدن با ) that
هستند بدين صورت:
The man who works here is my uncle
                                   that
The man whom you saw yesterday wants you
                                              that
The house which is on the corner is mine
                                    that
The house which you bought is too expensive
                                           that
2.موارد حذف « كه » هاي موصولي از بين ضماير موصولي حتي ميتوان which و whom  (مفعولي) را حذف كرد بدين صورت

The man which you saw yesterday wants you
The house which you bought is too expensive
3.جملات وصفي ضروري و غيرضروري
جمله هاي وصفي انگليسي به دو دسته تقسيم مي شوند.
1-جمله هاي وصفي ضروري (necessary) كه به آنها (defining) هم مي گويند.
جمله هايي هستند كه وجودشان ضروري است تا اسم در جمله تعريف شود. مثلا در جمله اي مثل:
a writer is a person.
شنونده و خواننده منتظر است چيزي راجع به Person بفهمد زيرا مفهوم اين جمله كامل نيست هر جملة وصفي كه در اين حالت بكار رود ضروري به حساب مي آيد
a writer is a person who writes novel.
2-جملات وصفي غير ضروري (unnecessary) كه به آنها none defining گويند.
جملاتي هستند كه وجودشان صددرصد ضروري نيست بلكه فقط براي دادن اطلاعات اضافي در مورد اسم بكار
مي رود مثلا در جمله اي مثل:
Hafez is a great poetچون مفهوم جمله كامل است هر وصفي كه در مورد اسم حافظ بيان شود صددرصد ضروري نيست و به آن
(unnecessary)
گويند.
Hafez who lives in Shiraz, is a great poet
علامت جملات وصفي (unnecessary) اين است كه قبل از كاما (،) به كار مي روند و اسم قبلشان از اسامي خاص است.
نكتة مهم: موارد جايگزيني و حذف در جمله هاي none defining بكار نمي روند ولي در جمله هاي defining صورت مي گيرد.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:53 PM  توسط عبدالعلی  | 

جملات سببيجملات سببي به جمله هايي گفته مي شود كه در آنها فاعل سبب مي شود تا فاعل ديگري كاري را انجام دهد


من وادار مي كنم و يا اميدوارم برادرم كفشها يم را واكس بزند.
ساختمان جمله هاي سببي در انگليسي بدين صورت است


مفعول اصلي +مصدر بدون  to + فاعل اصلي+ have +  فاعل مسبب  
I have my brother polish my shoes


و اگر فعل get استفاده شود فعل جمله سببي مصدر با to خواهد بود
مفعول اصلي + فعل اصلي  با to +فاعل اصلي +  get +فاعل مسبب
I get my brother to polish my shoes

مجهول جملات سببي


قسمت سوم فعل اصلي + مفعول اصلي +  have/get + فاعل سبب


I have my shoes polished

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:51 PM  توسط عبدالعلی  | 

شکل اصلی فعل   
گذشته ساده   
اسم مفعول   
ترجمه

awake   
awoke   
awoken   
بیدار شدن

be   
was, were   
been   
بودن

bear   
bore   
born   
تحمل کردن

beat   
beat   
beat   
ضربه زدن

become   
became   
become   
شدن

begin   
began   
begun   
شروع کردن

bend   
bent   
bent   
خم شدن

beset   
beset   
beset   
حمله کردن

bet   
bet   
bet   
شرط بستن

bid   
bid/bade   
bid/bidden   
امر کردن

bind   
bound   
bound   
بستن

bite   
bit    
bitten   
گاز گرفتن

bleed   
bled   
bled   
خون آمدن

blow   
blew   
blown   
وزیدن

break   
broke   
broken   
شکستن

breed   
bred   
bred   
تربیت کردن تولید کردن

bring   
brought   
brought   
آوردن

broadcast   
broadcast   
broadcast   
پخش کردن

build   
built   
built   
ساختن

burn   
burned/burnt   
burned/burnt   
سوختن

burst   
burst   
burst   
ترکیدن

buy   
bought   
bought   
خریدن

cast   
cast   
cast   
انداختن

catch   
caught   
caught   
گرفتن

choose   
chose   
chosen   
انتخاب کردن

cling   
clung   
clung   
چسبیدن

come   
came   
come   
آمدن

cost   
cost   
cost   
ارزش داشتن

creep   
crept   
crept   
خزیدن

cut   
cut   
cut   
بریدن

deal   
dealt   
dealt   
معامله کردن

dig   
dug   
dug   
کندن

dive   
dived/dove   
dived   
غوطه خوردن

do   
did   
done   
انجام دادن

draw   
drew   
drawn   
کشیدن

dream   
dreamed/dreamt   
dreamed/dreamt   
خواب دیدن

drive   
drove   
driven   
رانندگی کردن

drink   
drank   
drunk   
نوشیدن

eat   
ate   
eaten   
خوردن

fall   
fell   
fallen   
افتادن

feed   
fed   
fed   
تغذیه کردن

feel   
felt   
felt   
احساس کردن

fight   
fought   
fought   
جنگیدن

find   
found   
found   
پیدا کردن

fit   
fit   
fit   
مناسب بودن

flee   
fled   
fled   
رها شدن

fling   
flung   
flung   
پرتاب کردن

fly   
flew   
flown   
پرواز کردن

forbid   
forbade   
forbidden   
منع کردن

forget   
forgot   
forgotten   
فراموش کردن

forego (forgo)   
forewent   
foregone   
پیش رفتن

forgive   
forgave   
forgiven   
بخشیدن

forsake   
forsook   
forsaken   
رها کردن

freeze   
froze   
frozen   
یخ بستن

get   
got   
gotten   
رسیدن

give   
gave   
given   
دادن

go   
went   
gone   
رفتن

grind   
ground   
ground   
خرد کردن

grow   
grew   
grown   
رشد کردن

hang   
hung   
hung   
آویزان شدن

hear   
heard   
heard   
شنیدن

hide   
hid   
hidden   
پنهان شدن

hit   
hit   
hit   
برخورد کردن

hold   
held   
held   
نگه داشتن

hurt   
hurt   
hurt   
آسیب دیدن

keep   
kept   
kept   
نگهداشتن

kneel   
knelt   
knelt   
زانو زدن

knit   
knit   
knit   
بافتن

know   
knew   
know   
دانستن

lay   
laid   
laid   
کار گذاشتن

lead   
led   
led   
راهنمایی کردن

leap   
leaped/leapt   
leaped/leapt   
پریدن

learn   
learned/learnt   
learned/learnt   
یاد گرفتن

leave   
left   
left   
ترک کردن

lend   
lent   
lent   
قرض دادن

let   
let   
let   
اجازه دادن

lie   
lay   
lain   
دروغ گفتن

light   
lighted/lit   
lighted   
روشن کردن

lose   
lost   
lost   
گم کردن

make   
made   
made   
ساختن

mean   
meant   
meant   
معنی دادن

meet   
met   
met   
ملاقات کردن

misspell   
misspelled/misspelt   
misspelled/misspelt   
با املای غلط نوشتن

mistake   
mistook   
mistaken   
اشتباه کردن

mow   
mowed   
mowed/mown   
علف چیدن

overcome   
overcame   
overcome   
غلبه کردن

overdo   
overdid   
overdone   
بیش از حد انجام دادن

overtake   
overtook   
overtaken   
گیر آوردن

overthrow   
overthrew   
overthrown   
برانداختن

pay   
paid   
paid   
پرداخت کردن

plead   
pled   
pled   
درخواست کردن

prove   
proved   
proved/proven   
ثابت کردن

put   
put   
put   
قرار دادن

quit   
quit   
quit   
ترک کردن

read   
read   
read   
خواندن

rid   
rid   
rid   
خلاص کردن

ride   
rode   
ridden   
راندن

ring   
rang   
rung   
زنگ زدن

rise   
rose   
risen   
بلند شدن

run   
ran   
run   
دویدن

saw   
sawed   
sawed/sawn   
اره کردن

say   
said   
said   
گفتن

see   
saw   
seen   
دیدن

seek   
sought   
sought   
جستجو کردن

sell   
sold   
sold   
فروختن

send   
sent   
sent   
فرستادن

set   
set   
set   
نصب کردن

sew   
sewed   
sewed/sewn   
دوختن

shake   
shook   
shaken   
لرزیدن

shave   
shaved   
shaved/shaven   
تراشیدن

shear   
shore   
shorn   
قیچی کردن

shed   
shed   
shed   
جاری کردن

shine   
shone   
shone   
درخشیدن

shoe   
shoed   
shoed/shod   
کفش پوشیدن

shoot   
shot   
shot   
تیر اندازی کردن

show   
showed   
showed/shown   
نشان دادن

shrink   
shrank   
shrunk   
چروک شدن

shut   
shut   
shut   
بستن

sing   
sang   
sung   
آواز خواندن

sink   
sank   
sunk   
غرق شدن

sit   
sat   
sat   
نشستن

sleep   
slept   
slept   
خوابیدن

slay   
slew   
slain   
کشتار کردن

slide   
slid   
slid   
لغزیدن

sling   
slung   
slung   
پرتاب کردن

slit   
slit   
slit   
شکافتن

smite   
smote   
smitten   
زدن

sow   
sowed   
sowed/sown   
بذر پاشیدن

speak   
spoke   
spoken   
صحبت کردن

speed   
sped   
sped   
تسریع کردن

spend   
spent   
spent   
گذراندن-خرج کردن

spill   
spilled/spilt   
spilled/spilt   
انداختن

spin   
spun   
spun   
چرخیدن

spit   
spit/spat   
spit   
بیرون انداختن سوراخ کردن

split   
split   
split   
شکافتن

spread   
spread   
spread   
پخش کردن

spring   
sprang/sprung   
sprung   
جهیدن

stand   
stood   
stood   
ایستادن

steal   
stole   
stolen   
دزدیدن

stick   
stuck   
stuck   
چسبیدن

sting   
stung   
stung   
نیش زدن

stink   
stank   
stunk   
بوی بد دادن

stride   
strod   
stridden   
قدم زدن

strike   
struck   
struck   
اعتصاب کردن –ضربه زدن

string   
strung   
strung   
رشته کردن

strive   
strove   
striven   
کوشش کردن

swear   
swore   
sworn   
قسم خوردن

sweep   
swept   
swept   
جارو کردن

swell   
swelled   
swelled/swollen    
ورم کردن

swim   
swam   
swum   
شنا کردن

swing   
swung   
swung   
تاب دادن

take   
took   
taken   
بردن

teach   
taught   
taught   
درس دادن

tear   
tore   
torn   
پاره کردن

tell   
told   
told   
گفتن

think   
thought   
thought   
فکر کردن

thrive   
thrived/throve   
thrived   
پیشرفت کردن

throw   
threw   
thrown   
انداختن

thrust   
thrust   
thrust   
پرتاب کردن

tread   
trod   
trodden   
لگد کردن

understand   
understood   
understood   
فهمیدن

uphold   
upheld   
upheld   
حمایت کردن

upset   
upset   
upset   
نگران شدن

wake   
woke   
woken   
از خواب بیدار کردن

wear   
wore   
worn   
پوشیدن

weave   
weaved/wove   
weaved/woven   
بافتن

wed   
wed   
wed   
عروسی کردن

weep   
wept   
wept   
گریه کردن

wind   
wound   
wound   
باد وزیدن

win   
won   
won   
برنده شدن

withhold   
withheld   
withheld   
خودداری کردن

withstand   
withstood   
withstood   
مقاومت کردن

wring   
wrung   
wrung   
غصب کردن

write   
wrote   
written   
نوشتن

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:46 PM  توسط عبدالعلی  | 

لیست افعالی که فعل بعد از آنها به صورت (to infinitive) یا مصدر با  to به کار میرود

afford

agree

aim

appear

arrange

ask happen

attempt

be

be dying

beg

can't wait

care (= want)

choose

claim

come

dare

decide

 expect

 fail

get (= succeed)

 grow

 guarantee

hasten

 have

    
help

hesitate

 hope

 learn

 long

 manage

 neglect

offer

 omit

 ought

plan

prepare

 pretend

 promise

 prove

 refuse

 seek

 seem

 swear

tend

 threaten

 train

 turn out

 undertake

 used

want

 wish

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:38 PM  توسط عبدالعلی  | 

my مال من                           our مال ما

your مال تو                         your مال تو

his مال او

her مال او

its مال آن

their

تعريف جمله: جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول

زير

قيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل + فاعل

تعريف فاعل: كنندة كار را فاعل مي گويند كه فاعل مي تواند به صورت ضمير يا اسم بكار رود، مثل علي آمد، كه

ميتوانيم بنويسيم او آمد. او ضمير فاعلي است.

ضماير فاعلي عبارتند از:

جمع مفرد

I → من we → ما

you → تو you → شما

he → او

she → او

it → آن

they → آنها

تعريف فعل : كاري را كه فاعل انجام ميدهد . برای تبد يل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار

به کار می رود. to می رود. معادل با (ن) در فارسی, در انگليسی

ن → مصدر → فعل ⇒to

to see⇒ I see

You see

They see

13

قيد مكان: محل انجام گرفتن فعل را قيد مكان گويند.

there آنجا at school در مدرسه here اينجا in the class در كلاس at home در خانه

قيد زمان: زمان انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند.

today امروز every day    هر روز            yesterday ديروز          every other day يك روز در ميان

on even days روزهاي زوج               on odd days روزهاي فرد

صفت ملكي : صفاتي هستند كه همراه اسم مي آيند و بدون اسم معني ندارند و مالكيت را مي رسانند . در زبان

فارسي صفت بعد از اسم مي آيد ولي در زبان انگليسي صفت قبل از اسم مي آيد.

خواص صفت در انگليسي:

1 قبل از اسم مي آيند

2 اسم را محدود مي كنند

۳-با اسم بعد از خودش هيچگونه موافقتي ندارد بجز صفتهای that و this که بسته به اسم بعد، جمع یا مفرد خواهند شد

this →these

that →those

this book →these books

 

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:33 PM  توسط عبدالعلی  | 

مفعول: مفعول كسي يا چيزي است كه فاعل بر روي آن كاري را انجام مي دهد.

Hassan saw Ali . مثال: حسن علي را ديد

Hassan saw him . حسن او را ديد

 

14ضماير مفعولي عبارتند از

جمع مفرد

me به من مرا                           us به ما ما را

you به تو تو را You                  به شما شما را

him به او او را

her ( به او او را (زن

it به آن آنرا

them به آنها آنها را

صفات ملكي عبارتند از
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:29 PM  توسط عبدالعلی  | 

حرف تعريف بوده و داراي سه معني است، ( را كه كسره)

I eat apple.

I eat the apple.

I eat the apple which is red.

در جمله اول " من سيب مي خورم"، سيب نا مشخصی خورده ميشود. در جمله دوم " من سيب را مي خورم"،

سيب مشخص مي شود يا به عبارتي تعريف مي شود. . در جمله سوم " من سيب قرمز را مي خورم يا من سيبي را

که قرمز است، مي خورم"، سيب مشخص تر مي شود يا به عبارتي، دقيقتر تعريف مي شود.

دو مصدر استثنا يي : در انگليسي دو مصدر داريم كه استثنائي هستند يعني با فا علهاي مختلف به شكلهاي گوناگون

در مي آيند اگر پس از صرف كردن ، در داخل اين جملات افعال كمكي بكار ببريم به مادر خود بر مي گرد ند يعني

است كه با فاعلهاي مختلف در بعضي جاها به شكلهاي to have بر مي گردد دومين مصدر be به am-is-are

ديگر در مي آيد و اگر در آنها افعال كمكي بكار ببريم به شكل مادر خود بر مي گردند.

I have → I can have I am → I must be

you have → you can have You are →You can be

They have →They can have He is → he must be

We have → we can have

She has → she can have

Have Am

to have Is Be

Has are

تمرين جملات فارسي :

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

1 نميتواني به من هر روز اينجا كمك كني؟

2 آيا نبايد به ما ساعت 2 يك روز در ميان در اينجا درس بدهي؟

3 آيا من بداخلاق نيستم؟

4 آيا آنها درس نمي خوانند هر روز اينجا؟

5 آيا تو هر روز به معلم گوش نمي دهي؟

6 من ميتونم مؤدب باشم توي كلاس؟

7 پدرم بايد در خانه مهربان باشد.

8 خواهرهايم ممكن است تنبل باشند.

9 والدينشان ميتوانند اينجا باشند.

10 پدرم ميتواند نهار بخورد.

11 او ممكن است يك ماشين داشته باشد.

19

پاسخ :

1. Can’t you help me here every day?

2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?

3. Am I not bad tempered?

4. Don’t they study here every day?

5. Don’t you listen to the teacher every day?

6. Can I be polite in class?

7. My father must be kind at home.

8. My sisters may be lazy.

9. Their parents can be here.

10. My father can have lunch.

11. He may have a ca

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:29 PM  توسط عبدالعلی  | 

افعال كمكي (معين): افعالي هستند كه بين فاعل و فعل اصلي مي آيد و بعد از آنها toنمی آید به جز در

.used to و ought to

can توانستن must بايد should بايد may مثال: ممكن بودن

15

خاصيت هاي افعال كمكي:

1- بين فاعل و فعل اصلي مي آيند

 ۲با جابجا شدن، باعث تغييرات در جمله مي شوند يعني افعال كمكي با رفتن به اول جمله، جمله را

سئوالي مي كنند در زبان فارسي براي سئوالي كردن جمله سه علامت (آيا مگر لحن ) را به اول جمله

مي برند و جلوي جمله علامت سئوال مي گذارند ولي در انگليسي براي سئوالي كردن افعال كمي را به

استفاده مي كنيم. does و do اول جمله مي برند اگر جمله فعل كمكي نداشت از فعل كمكي

سؤالی در فارسی سؤالی در انگليسي

Can you go?

Can you?

آيا

مگر ميتواني بروي؟

لحن

You can?

I can go من مي تونم برم

I am → are you ? : تبديل مي شوند مثال you به we و I تذکر: هميشه

 ۳در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي كنيم به آن (ن) اضافه مي كنيم ولي در زبان انگليسي براي منفي

اضافه مي كنيم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنويسيم. (not) ، كردن به افعال كمي

مخفف نمي شوند. may not و am not تذكر مهم: اشكال

Can not →Can't

will not → won't

must not → mustn't

Shall not → Shan't

is not →isn't

are not → aren't

am not →am not

may not →may not

 سئوالي منفي كردن افعال كمكي:

روش اول: افعال كمكي مخفف شده را به اول جمله مي بريم.

ر ا هم سر جايش قرار not مخفف نشده باشد فعل كمكي را به اول جمله برده و not روش دوم : اگر فعل كمكي

مي دهيم.

آيا

مگر نميتواني بروي؟

لحن

You can’t go → can’t you go?

You can not go → can you not go

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:28 PM  توسط عبدالعلی  | 

افعال قصدي عبارتند از:

want خواستن pretend وانمود كردن

like دوست داشتن refuse امتناع كردن

would like مايل بودن plan قصد داشتن

hope اميدوار بودن decide تصميم گرفتن

wish آرزو داشتن intend قصد داشتن

20

try سعي كردن be going to قصد داشتن

promise قول دادن hate متنفر بودن

prefer ترجيح دادن dislike

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:25 PM  توسط عبدالعلی  | 

have to و must تفاوت

I must go (تاكيد زياد) من حتمًا بايد بروم

I have to go من مجبورم بروم

(بايد مجبور بودن)

 

has to

have to

must

ميباشد. had to ، must تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل

اسم بيايد معني داشتن و خوردن دارد. has , have تذکر: اگر بعد از

I will have my lunch. . من ناهارم را خواهم خورد

She has a book. . او يک کتاب دارد

have

داشتن و خوردن → اسم +

has

بيايد معني مجبور بودن را دارد. (to) has , have تذکر: اگر بعد از

have

+ to → مجبور بودن

has

21

تمرين جملات فارسي:

الف) جمله مثبت، سئوالي، منفي و منفي سئوالي جملات زير را بنويسيد؟

1 آنها مي خواهند به معلم گوش بدهند هر روز.

2 من بايد انگليسي صحبت كنم هر روز.

3 شما مي خواهيد مؤدب باشيد اينجا.

4 او دوست دارد يك ماشين داشته باشد.

5 ما تصميم داريم امسال زرنگ باشيم.

پاسخ :

1. They want to listen to the teacher every day.

• Do they want to listen to the teacher every day?

• They don’t want to listen to teacher every day.

• Don’t they want to listen to teacher every day?

2. I must speak English every day.

3. You want to be polite here.

4. He likes to have a car.

5. We decide to be clever this year.

ب) جملات زير را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمائيد.

1. They Study engineering ( Plan: ( قصد داشتن

2. Most students succeed (want)

3. We understand the lesson. (Pretend: (وانمود كردن

4. I work hard. (Promise )

5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse)

6. You are very successful. (can)

7. They practice sentence patterns (must)

8. Many students ask questions (may)

9. We are polite. (Ought to)

10. I dine with you. (would like)

11. We play football. (prefer)

22

پاسخ :

1. They Plan to Study engineering

2. Most students want to succeed.

3. We pretend to understand the lesson.

4. I promise to work hard.

5. Most of the people refuse to fact/tell the truth.

6. You can be very successful.

7. They must practice sentence patterns.

8. Many students may ask questions.

May they not ask questions?

May not they ask questions?

9. We ought to be polite.

سئوالي → Ought you to be polite? Are you ought to polite?

منفي → You ought not to be polite. You aren’t ought to polite.

منفي سئوالي → Ought you not to be polite? aren't you ought to polite?

10. I would like to dine with you.

11. We prefer to play football.

سؤالی

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:23 PM  توسط عبدالعلی  | 

Simple Present Tense ( زمان حال ساده (حاضر ساده

زمان حال ساده: كاري است كه به صورت عادت و تكرار انجام مي شود.

ي مصدري را برداريم و به جاي آن فاعل بگذاريم فعلي كه به دست مي آيد زمان حال ساده يا to طرز ساخت : اگر

اضافه مي شود . (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) حاضر ساده است .در سوم شخص يعني

نشانه هاي حال ساده :

در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل : s -1 وجود

He works/she eats/it runs

در آخر فعل در سوم شخص مفرد es -2 وجود

مي گيرند مثل: es ختم مي شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s تذكر: افعاليكه به

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes

s داشته باشد در سوم شخص فقط “a,e,I,o,u” حرف صدادار y ختم مي شوند اگر قبل از y -3 افعالي كه به

مي گيرد.

play 􀃆 سوم شخص مفرد 􀃆 Plays

را برمي داريم و به جاي y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم مي شوند اگر قبل از y افعالي كه به

مي گذاريم . es و سپس i آن در سوم شخص مفرد

Carry 􀃆 carries

Study􀃆 studies

24

يا

-4 وجود قيود زمان مثل :

every + زمان

each + زمان

during + قيد زمان ( during the day ( در طول روز

every other + زمان ( every other week (يك هفته در ميان

-5 وجود قيد تكرار مثل :

ever – never – always – usually – often – sometimes

They never play golf.

-6 با حقايق دنيا و يا چيزهايي كه قب ً لا اثبات شده است، جمله زمان حاضر ساده است.

The sun sets in the west. . خورشيد در غرب، غروب مي كند

انجام مي شود. does ,do تذكر مهم : تغييرات در حاضر ساده يا حال با دو فعل كمكي

هم همين طور) doesn’t پران است و ies - پران es - پران s ) does : بسيار مهم

تکراری از قبل : قيود مكان هميشه قبل از قيود زمان مي آيند.

He goes to school every day.

25

تمرين جملات فارسي :

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

-1 او به مدرسه مي رود هر روز

-2 معلم كمك مي كند به ما در كلاس ساعت 2 روزهاي زوج

-3 پدرم درس مي خواند در خانه روزهاي فرد

-4 پدرش مي خواهد كمك كند به آنها اينجا هر روز

پاسخ:

1. He goes to school every day.

2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days.

3. My father studies at home on even days.

4. His father wants to help them here every day

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:22 PM  توسط عبدالعلی  | 

Question Words. . كلمات پرسشي يا استفهامي

چه كسي who : -1 اگر فاعل مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

كي را ، چه كسي را whom : -2 اگر مفعول مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه چيز what : -3 اگر فاعل و مفعول ما غير شخصي باشند از كلمه پرسشي

كجا where : -4 اگر قيد مكان مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه وقت- كي when -5 اگر قيد زمان مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه تعداد how many -6 اگر تعداد مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه مقدار how much -7 اگر مقدار مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چگونه how -8 اگر حالت و چگونگي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه ساعت what time -9 اگر وقت و رأس ساعت مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه مدت how long -10 اگرمدت و زمان مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چند دفعه how often -11 اگر دفعه و بار مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

براي چه كسي است whose + -12 اگر صفات ملكي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي اسم

مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي. an, a -13 اگر

مورد سوال قرا گيرد از كلمه پرسشي that ,this ,those ,these + صفت و يا اسم + the -14 اگر

كدام. which

چرا why -15 اگر حالت و دليل مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چند ساله how old -16 اگر سن مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه مسافتي how far -17 اگر مسافت مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه قد و اندازه اي how tall -18 اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه سرعتي how fast -19 اگر سرعت مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه رنگي what color -20 اگر رنگ چيزي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

27

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:21 PM  توسط عبدالعلی  | 

(wh questions): كلمات پرسشي داراي سه قانون هستند

قانون 1- به اول جمله مي آيند . جمله را سوالي مي كنند و حتمًا بعد از آن افعال كمكي مي آيند :

Where

When

How

Why +

What time

How often

How fast

I can answer 􀃆 Can you answer?

Why can you answer?

When can you answer?

How fast can you answer?

قانون 2- اگر كلمات پرسشي وسط جمله بيايند جمله را از حالت سوالي خارج مي كنند يعني بعد از كلمه

پرسشي فاعل مي آيد.

Where do you go? 􀃆 I know where you go من ميدونم كجا مي ري

Why don’t they study 􀃆 I know why they don’t study

من مي دونم چرا آنها مطالعه نمي كنند

I am sure why he is happy من مطمئنم كه چرا او خوشحال است

قانون 3- كلمات استفهامي مي توانند به جاي سوم شخص بنشينند و مثل سوم شخص مفرد عمل كنند يعني به

اضافه شود . ies و يا es و يا s آخر فعل

He works او كار مي كند

Who works? ؟ چه كسي كار ميكند

Whose brother works? ؟ برادر كي كار مي كند

do you work?

28

Which teacher works? ؟ كدام معلم كار مي كند

What kind of student works? ؟ چه نوع دانش آموزي كار مي كند

تمرين جملات فارسي :

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

: -1 من ميدونم كجا فوتبال بازي ميكني هر روز ساعت 2

-2 من نمي دونم چرا شاگردها درس نمي خوانند در مدرسه

-3 من مطمئنم چرا آنها خسته هستند

-4 آيا مي دوني برادر كي مي خواد صحبت كند انگليسي ؟

-5 من مطمئن نيستم چرا آنها تنبل هستند در كلاس.

پاسخ:

1. I know where you play football every day at 2 o’clock.

2. I don’t know why the students don’t study at school.

3. I am sure why they are tired.

4. Do you know whose brother wants to speak English?

5. I am not sure why they are lazy in class.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:19 PM  توسط عبدالعلی  | 

have to جملات از نوع

: ( have to تمرين جملات فارسي(جملات از نوع

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

-6 آنها مجبورند انگليسي صحبت كنند در كلاس

-7 پسره مجبوره مؤدب باشه در كلاس هر روز

-8 دخترها مجبورند اينجا باشند روزهاي فرد

-9 او مجبوره فوتبال بازي كنه يك روز در ميان

-10 علي مجبوره خوشحال باشه در كلاس

پاسخ:

6. They have to speak English in class.

7. The boy has to be polite in class every day.

Does the boy have to be polite in class every day? سؤالي

The boy doesn’t have to be polite in class every day. منفي

8. The girls have to be here on even days.

Do the girls have to be here on even days? سؤالي

9. He has to play football every other day. مثبت

Does he have to play football every other day? سوالي

He doesn’t have to play football every other day. منفي

Doesn’t he have to play football every other day? سوالي منفي

10. Ali has to be happy in class

Does Ali have to be happy in class? 
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 12:18 PM  توسط عبدالعلی  | 

Every night in my dreams. I see you. I feel you    
        هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساس ات می کنم

That is how I know you go on   
           و احساس می کنم تو هم همین احساس را داری

Far across the distance and spaces between us  
                        دوری، فاصله و فضا بین ماست

You have come to show you go on  
                   و تو این را نشان دادی و ثابت کردی

Near. Far. Wherever you are  
                     نزدیک، دور، هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on  
             و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد

Once more. You open the door  
                        یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart  
    و دوباره در قلب من باش

And my heart will go on and on

Love can touch us one time
ما می توانیم یک باره دیگر عاشق باشیم

And last for a lifetime
و این عشق می تواند برای همیشه باشد

And never let go till we re gone     
و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you
عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time. I hold too   
دوران صداقت، و من تو را داشتم

In my life we ll always go on
در زندگی من، ما همیشه خواهیم تپید

Near. Far. Wherever you are
نزدیک، دور، هرجایی که هستی

I believe that the heart does go on
من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more. You open the door
یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart
و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

You re here. There s nothing I fear
تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on
می دانم قلبم برای این خواهد تپید

Well stay forever this way
ما برای همیشه باهم خواهیم بود

You are safe in my heart
تو در قلب من در پناه خواهی بود

And my heart will go on
و قلب من برای تو خواهد تپید

And on
و خواهد تپید...
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:52 AM  توسط عبدالعلی  | 

Everything is okay in the end. If it's not okay, then it's not the end

آخر هر چیزی، نیکوست. اگر خوب نیست، یعنی هنوز به پایان نرسیده است

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.

هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you

اگر می خوای صد سال زندگی کنی
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

Some Will Seek Forgiveness, Others Escape

بعضی ها به دنبال بخشش میگردند.... بقیه فرار میکنند.

Where ever
the wind blow
i konw that
.... you 've sighed

هرزمان که باد می وزد
میفهمم که تو آه کشیده ای......

The strength of a man isn't in the weight he can lift.
It is in the burdens he can understand and overcome.

قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چه وزنه سنگینی رو میتونه بلند کنه
بلکه بستگی به مسائل و مشکلاتی داره که از پس حل اونا بر بیاد

We can do anything we want to
if we stick to it long enough

به هر کار که اراده کنیم.تواناییم
اگر آن گونه که سزاوار است پیگیر آن باشیم

we never get what we want, never want what we get,never have what we like, never like what we have, still we live, still we love, still we hope, this is life

هرگز آنچه را می‌خواهیم بدست نمی‌آوریم، هرگز آنچه را داریم نمی‌خواهیم، هرگز آنچه را دوست داریم نداریم و آنچه را داریم دوست نداریم ... اما هنوز زندگی می‌كنیم، عشق می‌ورزیم و امیدواریم، زندگی یعنی همین...

wait for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he's to HAVE YOU

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

Live in such a way that those who know you but
don't know God will come to know God because they know you

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

love is totally forgetting yourself to someone that is always remembering you at all times

عشق فراموش کردن خود در وجود کسی استکه همیشه و در همه حال شما را به یاد دارد

love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیزافتاده است عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

when you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقتخواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست

a real friend is one who watch you face but see your heart

دوست واقعی کسیه که به تو نگاه کنه ولی قلبت رو ببینه.

have patience awhile.slanders are not long lived.truth is the child of time erelong she shall appear to vindicate thee

شکیبا باش.زیرا عمر افترا کوتاه است.حقیقت فرزند زمان است و بزودی پدیدار خواهد شد و بیگناهی تو را اثبات خواهد کرد

except our own thoughts.there is nothing absolutely in our power

هیچ چیز جز افکارمان کاملا در اختیار ما نیست....

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows

هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

Many people will walk in and out on your life But only true friends will leave footprints in your heart

انسانهای زیادی به زندگی شما وارد یا از آن خارج می شوند،اما فقط ردپای دوستان حقیقی در قلب شما بر جای می ماند

think about living in a glass world , so trying not throw stone to anyone , because the first thing that will be broken is your world .

همیشه فکر کن تو یه دنیای شیشه ای زندگی می کنی ، پس سعی کن به طرف کسی سنگ پرتاب نکنی ، چون اولین چیزی که می شکنه دنیای خودته .

Some people are like moan thins , when you get closer to them , you find out their authority more

بعضی از آدما مثل کوه می مونن ، هر چی بهشون نزدیک تر بشی ، بیشتر به عظمت و بزرگی شون پی می بری
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:50 AM  توسط عبدالعلی  | 

The All-knowing

خداوندعليم

The Supreme Being

خداوندتبارك وتعالي 

Omnipotent 

قادرمطلق

Lord bless us

خداازسرتقصيرات مابگذرد

Godspeed

 خدابهمراه

 God willing

 انشاالله،اگرخدا بخواهد

God forbid

خدا نكند

God bless you

خدا تورا بركت بدهد، خداعمرت بده

God bless your heart

خدا خيرت دهد

I wish to God that

خداكند كه 

God damn you

خدالعنتت كند

God damn him

 خدا لعنتش كند

God help you

خدابه دادت برسد،خدابهت رحم كند

May God help him

 خدابه دادش برسد

That’ll be the day

اي خدا چنين روزي مي رسد

You never know

 خداراچه ديدي

Who knows

 خدا راچه ديدي؟

Some luck

 خدا شانس بدهد

As God is my witness / judge…

خداوكيلي،خدا به سرشاهداست كه

Thanks God = Praise be to God

 خدا را شكر

 God rest his soul = May God forgive him = May God bless him
 
خدا بيامرزدش

When one door shuts another opens

خدا گر زحكمت ببندد دري / زرحمت گشايد در ديگري 

Live and let live

خدارابرآن بنده بخشايش است / كه خلق ازوجودش درآسايش است

The mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small
 
چوب خدا صدا نداره / هركي بخوره دوا نداره

One God, one sweetheart

خدايكي، يار يكي

One God, one spouse

 خدا يكي، خانه يكي، يار يكي

A door must either be shut or open = You can not eat your cake and have it!

هم خدا را مي خواهي، هم خرما را؟

It takes all sorts to make a world

خداوند همه را يك جورخلق نكرده است

God sends a curst cow short horns = If the cat wings she’d choke all the birds in the air                      
خدا خر را شناخت شاخش نداد  

Whom God loves die young

خداوند گلچين مي كند

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:48 AM  توسط عبدالعلی  | 

Don't count your chickens before they are hatched

جوجه را آخر پاییز می شمارند

 

Eat one's words

حرف خود را پس گرفتن

 

Suit the action to the word

حرف و عمل را یکی کن

 

Set a thief to catch a thief

حریف حریف خود را شناسد

 

A bitter pill to swallow

حقیقت تلخ است

 

Cast pearls before swine

خر چه داند قیمت نقل و نبات

 

Render to Caesar the things that are Caesar's

خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طاعی شدن آسان بود

 

Well begun is half undone

خشت اول گر نهد معمار کج  تا ثریا می رود دیوار کج

 

Where there's wil, there's a way

خواستن توانستن است

 

Go with the stream

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:45 AM  توسط عبدالعلی  | 

Easy is to get a place is someone's address book.
Difficult is to get a place in someone's heart.

در دفترچهءآدرس اشخاص جا داشتن آسان است.
در قلب آنها جا باز کردن مشکل است .

Easy is to judge the mistakes of others
Difficult is to recognize our own mistakes

قضاوت در بارهء اشتباه دیگران آسان است
تشخیص اشتباه خود مشکل است .

Easy is to talk without thinking
Difficult is to refrain the tongue

Easy is to hurt someone who loves us.

حرف زدن بدون فکر کردن آسان است .
گرفتن جلو زبان از حرف زدن مشکل است.


Difficult is to heal the wound...

اذیت کردن شخصی که ما رو دوست دارد آسان است.
التیام زخم دیگران مشکل است.

Easy is to forgive others
Difficult is to ask for forgiveness

عفو و بخشیدن دیگران آسان است .
طلب عفو کردن مشکل است.

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:42 AM  توسط عبدالعلی  | 

it'll spoil my appetite اشتهامو کور کرده

my GOD damn him خدا رحمت کند

my GOD bless him خدا رحمتش کند

my GOD for give him خدا ببخشدش

my GOD kill him خدا بکوشدت

im done تا خر خره خوردم

i will get it من جواب میدم

poor you اخی

panking calll مزاحم تلفنی

you have a screw loose یک تختش کمه

no pain no gain نامبرده رنج گنج میسر نمیشود

tit for tat این به اون در

easy come easy go باد اورد رو باد میبره

its raining cats and dog مثل چی داره بارون میاد

play of the job ماست مالی کردن

apple polishing پاچه خواری

dont beat around the bushes برو سر اصل مطلب

im unity there is stregh یک دست صدا نداره

shake your leg عجله کن

goody to shoes پاچه خوار

 ingratiaterپاچه خوار

take it easy ریلکس باش

he's over the hillکسی که دلش جوان است

haste make wasteعجله کار شیطونه

dount caunt your chikend before the hatch جوجه را اخر پاییز می شمارند

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:41 AM  توسط عبدالعلی  | 

تصور کن
Imagine

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
Imagine! Even if it is hard to imagine

جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته
A world where each person is truly fortunate

جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست
Imagine a world where money race, and power have no place

جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست
A world where riot police is not the answer to the calls for unity


نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره
A world with no nuclear bombs, no artillery, and no bombardments

دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیزاره
A world where no child will leave his legs on land mines

همه آزاد آزادن
Everybody free, totally free

همه بی درد بی دردن
No one in pain, no pain

تو روزنامه نمی خونی
You wouldn't read in newspapers that

نهنگا خودکشی کردن
Such and such person committed suicide

جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت
Imagine a world with no hatred, no gunpowder

بدون ظلم خودکامه بدون وحشت و تابوت
No cruelty of arrogant, no fear, no coffin

جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی
Imagine a world filled with smile and freedom

لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی
Full of flowers and kisses! Filled with up growing improvements

تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه
Imagine! Even if it is a crime to imagine so

اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه
Even if you'd lay down your life on this

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه س
Imagine a world where prison does not exist in reality

تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس
Where all wars of the world are included in The Ceasefire Treaty

کسی آقای عالم نیست
A world where nobody is ‘The Boss' of the world

برابر با همن مردم
People are all equal

دیگه سهم هر انسانه
Then each person will have an equal share in

تن هر دونه گندم
Each single seed of wheat

بدون مرز و محدوده
No border, no boundaries

وطن یعنی همه دنیا
Motherland would mean the entire world

تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا
Imagine you could be the interpretation of this dream

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:39 AM  توسط عبدالعلی  | 

make a decision             تصمیم گرفتنmake a suggestion        پیشنهاد دادنmake a prediction          پیش بینی کردنmake an excuse              عذر خواستنmake a war                   جنگ کردنmake a peace                 صلح کردنmake a speech               سخترانی کردنmake fun of                   تمسخر کردنmake progress              پیشرفت کردنmake friends                 دوست شدنmake a noise                 سر و صدا کردنmake  trouble                 درد سر درست کردنmake difference             تفاوت کردنmake money                  پول در آوردنmake the  bed                 مرتب کردن تخت
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:36 AM  توسط عبدالعلی  | 

Treat everyone you meet like you want to be treated.هرآنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

Watch a sunrise at least once a year.    

  سالی یكبار طلوع خورشید را تماشا كن

Never refuse homemade brownies.

هرگز شیرینی های خانگی را رد نكن

Strive for excellence, not perfection.

همیشه برای عالی بودن تلاش كن نه كامل بودن

Always accept an outstretched hand.

دستی را كه به سوی تو دراز شده را رد مكن


Stop blaming others.

از سرزنش دیگران دست بردار


Take responsibility for every area of your life.

در تمام امور زندگی ات مسئولیت پذیر باش


Wave at kids on school busses.

برای كودكان سوار اتوبوس مدرسه دست تكان بده


Be there when people need you.

موقع نیاز مردم به تو آماده باش


Feed a stranger's expired parking meter.

جای پاركی برای غریبه ها بگذار


Don't expect life to be fair.

انتظار نداشته باش زندگی عادلانه باشد


Never underestimate the power of love.

هرگز قدرت عشق را دست كم نگیر


Don't be afraid to say, "I made a mistake."

هرگز نترس این كه بگویی :من اشتباه كردم


Don't be afraid to say, "I don't know."هرگز نترس این كه بگویی :من نمی دانم


Compliment even small improvements.

از پیشرفت های كوچك تعریف كن


Keep your promises no matter what.

به قولت پایبند باش


Marry for love.

به خاطر عشق ازدواج كن


Rekindle old friendships.

دوستی های قدیم را تازه كن


Count your blessings.

سپاسگزار باش
+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:36 AM  توسط عبدالعلی  | 

Einstein

If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.

انیشتین

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.

 

 

Charles

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don't make noise but pains a lot.
چارلز
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندارد ولی دردناک است.

 

 

Mother Teresa

If you start judging people you will be having no time to love them.
مادر ترزا
اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:33 AM  توسط عبدالعلی  | 

beet   
چغندر

broccoli   
نوعی گل کلم

cabbage   
کلم، سر کلم

carrot   
هویج

    
 

cauliflower   
گل کلم

celery   
کرفس

chili peppers   
فلفل قرمز

corn   
ذرت

cucumber   
خیار

eggplant   
بادنجان

garlic   
سیر

green bean   
لوبیا سبز

green onion   
پیازچه

green peppers   
فلفل سبز

lettuce   
کاهو

mushroom   
قارچ

onion   
پیاز

parsley   
جعفری

pea   
نخود فرنگی

potato   
سیب زمینی

radish   
تربچه

scallion   
موسیر

spinach   
اسفناج

squash   
کدو تنبل

string been   
لوبیا سبز

     

tomato   
گوجه فرنگی

turnip   
شلغم

 yamسیب زمینی    
هندی

zucchini

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:32 AM  توسط عبدالعلی  | 

در موارد زير به كار مي رود: Wouldدر زمان حال نشان دهنده در خواست مؤدبانه انجام عملي از مخاطب است.
مثال:
Would you show me the way to the station        
ممكن است خواهش كنم كه راه ايستگاه را به من نشان دهيد.
 
۲-Would عادت را نيز در زمان گذشته نشان مي دهد يعني عيناً نقش used to را در جمله بازي مي كند.
مثال:
He used to get up early when he was ten.
He would get up early when he was ten
وقتي ده ساله بود زود از خواب بر مي خواست.(عادت داشت زود از خواب بر خيزد.)
 
۳- would like بجايwant به كار مي رود و جمله فرم مؤدبا نه تري مي دهد.
مثال:
I want to see Mr.Pitt
من مي خواهم آقاي پيت را ببينم.(فرم معمولي)

I would like to see Mr .Pitt
من مي خواهم آقاي پيت را ببينم.(فرم مؤدبانه

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:31 AM  توسط عبدالعلی  | 

 

Blessed is your face
رحمت است روی تو
Blessed is your name
رحمت است نام تو
My beloved
محبوب من
Blessed is your smile
رحمت است لبخند تو
Which makes my soul want to fly
كه باعث می شود روح من بخواهد به پرواز در آید
My beloved
محبوب من
All the nights
تمام شب ها
And all the times
و همیشه
That you cared for me
تو  مراقبم بودی
But I never realised it
ولی من هرگز نفهمیدم
And now its too late
والان خیلی دیره
Forgive me
ببخش مرا

Now Im alone filled with so much shame
اكنون لبریزم از شرمندگی
For all the years I caused you pain
برای تمام سالهایی كه باعث رنج تو شدم
If only I could sleep in your arms again
ای كاش می شد دوباره در آغوش تو می خوابیدم
Mother Im lost without you
مادر من بدون تو از دست می روم

You were the sun that brightened my day
تو نوری بودی كه روزم را روشن می كردی
Now whos going to wipe my tears away
اكنون چه كسی می خواهد اشك های مرا پاك كند
If only I knew what I know today
ای كاش می دونستم آنچه را كه امروز می دانم
Mother Im lost without you
مادر من بدون تو از دست می روم

+ نوشته شده در  2011/8/23ساعت 11:29 AM  توسط عبدالعلی  |